Jump to content

Nasz System Wartości

Nasz System Wartości

Dziecko chce być dobre.
Jeśli nie umie – naucz. Jeśli nie wie – wytłumacz.
Jeśli nie może – pomóż.
Janusz Korczak

Wartości nie są czymś oczywistym. Nie rodzimy się ze znajomością kierowania nimi. Dlatego czymś ważnym jest zapewnienie wszystkim dzieciom warunków do uczenia się wartości,  by miały szansę żyć w zgodzie z nimi.
Wartości wynosimy przede wszystkim z domu, a przedszkole jest miejscem, które powinno wspierać rodziców przy ich wprowadzaniu, rozszerzaniu i utrwalaniu.
W przedszkolu dzieci stają się częścią społeczności. Tutaj uczą się przestrzegać zasad, aby w przyszłości umieć kochać, szanować, pomagać i nie krzywdzić innych. Dla dzieci ważne jest, aby te wymagania były jasne i jednoznaczne oraz dostosowane do wieku i etapu rozwoju dziecka.

System Wartości Przedszkola nr 64 powstał z myślą o potrzebach naszych przedszkolaków, aby usystematyzować pracę wychowawczą prowadzoną w placówce.
Z wartości wynikają normy postępowania etycznego, które przyswojone we wczesnym dzieciństwie wywierają duży wpływ na podejmowanie decyzji w późniejszym wieku.
W naszym przedszkolu za najważniejsze wartości uznano:

-BEZPIECZEŃSTWO
-ZGODA W GRUPIE RÓWIEŚNICZEJ
-KOLEŻEŃSTWO
-KULTURA BYCIA
-RODZINA
-ZDROWIE

BEZPIECZEŃSTWO
Jestem bezpieczny, bo…
-jestem w pełni akceptowany przez inne osoby,
-nie krępuję się prosić o pomoc, gdy czuję się zagrożony,
-przestrzegam zasad bezpieczeństwa na terenie przedszkola,
-przestrzegam zasad bezpieczeństwa poza terenem przedszkola,
-informuję panie o swoim samopoczuciu, przemyśleniach ,bez obaw o narażenie się na wyśmianie i zbagatelizowanie problemu,

ZGODA W GRUPIE RÓWIEŚNICZEJ
Umiem funkcjonować w grupie, bo…
-przestrzegam zawartych umów i reguł,
-bawię się tak, aby nie przeszkadzać innym,
-unikam krzyku i konfliktów,
-umiem czekać na swoją kolej,
-umiem pogodzić się z porażką (umiem przegrywać),
-nie kłamię.
-akceptuję odmienność innych (np. niepełnosprawnych ,innego pochodzenia),
-umiem szanować wspólną własność,
-sumiennie i dokładnie wypełniam obowiązki dyżurnego.
-zwracam się z problemem do nauczyciela,

KOLEŻEŃSTWO
Jestem koleżeński, bo…
-nie wyśmiewam się z kolegi i koleżanki,
-nie wyrządzam krzywdy innym, nie biję,
-pomagam młodszym i mniej sprawnym,
-dzielę się z innymi tym co mam,
-szanuję cudzą własność,

KULTURA
Jestem kulturalny, bo…
-używam form grzecznościowych : proszę, dziękuję, przepraszam.
-pamiętam o zachowaniu się w trakcie powitań i pożegnań: dzień dobry, do widzenia,
-okazuję szacunek dorosłym osobom,
-jestem miły dla innych,
-dbam o porządek wokół siebie (nie śmiecę, sprzątam po zabawie i pracy),
-umiem słuchać innych i nie przeszkadzać w trakcie rozmów (kultura słuchania),

RODZINA
Szanuję swoją rodzinę, bo…
-pamiętam o uroczystościach rodzinnych,
-szanuję członków swojej rodziny,
-okazuję swoje uczucia rodzinie,
-znam pracę zawodową rodziców,

ZDROWIE
Dbam o swoje zdrowie, bo…
-dbam o swoje zmysły i higienę układu nerwowego,
-biorę udział w zabawach ruchowych, spacerach i wycieczkach.
-doskonalę nawyki higieniczne,
-zdrowo się odżywiam,
-ubieram się stosownie do pory roku,

PATRIOTYZM
Jestem dobrym Polakiem, bo…
-znam i szanuję symbole narodowe: godło, flagę, hymn,
-znam sylwetki słynnych Polaków,
-znam swoją miejscowość: herb, zabytki, ciekawe miejsca,
-poznaję kulturę i tradycje swojego regionu,

To wielkie nieporozumienie sądzić, że dyscyplina jest sposobem na ukształtowanie człowieka postępującego szlachetnie i osiągającego sukces.
W rzeczywistości zdyscyplinowane dziecko może zachowywać się właściwie, ale na tym koniec.
A wychowanie musi sięgać głębiej, dokonywać się poprzez rozwijanie różnych umiejętności i siły charakteru

Denise Chapman Weston

Program wychowawczy

Każdy człowiek rodzi się z dużymi możliwościami rozwoju. To, czy młody człowiek osiągnie wysoki poziom rozwoju psychicznego, duchowego czy intelektualnego zależy w dużej mierze od ludzi, których spotyka na swojej drodze. Współczesne wychowanie zmierza do wszechstronnego rozwoju dziecka. Wszystkie elementy osobowości człowieka są wynikiem nie tylko procesu kształcenia ale i wychowania, stanowią integralną całość,  a  wychowawca powinien stymulować rozwój wychowanków i kształtować ich postawy. Grupa przedszkolna jest zespołem formalnie zorganizowanym, ale nie od razu staje się grupą społeczną. Dopiero na skutek podejmowanych przez wychowawcę działań, nabiera oznak grupy, a ta z kolei może mieć dla dzieci ogromne znaczenie – może osiągnąć postać prawdziwej wspólnoty. Aby tak się stało wychowawca powinien podejmować różnorodne, przemyślane, celowe działania nastawione na wszechstronny rozwój dziecka oraz integrację grupy przedszkolnej.

Wychowanie jest kształtowaniem konkretnego człowieka we wszystkich

dziedzinach jego życia, które zmierza w kierunku doskonalenia działania człowieka oraz samego człowieka jako człowieka, czyli jako osoby ludzkiej. Jest pewnym procesem i realizuje się poprzez przyzwyczajenie się do czynienia dobrze wobec innych osób oraz wobec siebie samego. Jest to także proces zachodzący między naturą człowieka a kulturą, którą człowiek zastaje w chwili swoich narodzin, które wpływa na rozwój i dojrzewanie człowieka, którą sam człowiek tworzy i rozwija. Zadaniem wszelkich instytucji społecznych jest wspomaganie osoby w jej dążeniu do prawidłowego rozwoju tkwiących w niej możliwości. Powinny one stwarzać odpowiednie warunki tego rozwoju, a także chronić osobę przed wszelkimi pseudo wartościami. Celem wychowania jest przede wszystkim osoba ludzka, a jej rozwój staje się dobrem całego społeczeństwa.

Przy realizacji funkcji wychowawczej przedszkola olbrzymią rolę odgrywa nauczyciel, który nie tylko przekazuje wiedzę, lecz jest przede wszystkim wychowawcą, co stawia przed nim poważne wymagania moralne, dotyczące jego osobistego życia. Swoim przykładem, solidnością i rzetelnością w przekazywaniu wiedzy nauczyciel może przekazać swym podopiecznym autentyczny przykład życia opartego na prawdzie i dobru. Przedszkole jako instytucja w większym stopniu wychowująca niż ucząca przekazuje dziecku przede wszystkim treści wychowawcze wplecione w rytm życia codziennego, zajęcia i zabawy. Wyposaża „małego” człowieka w bogaty bagaż norm i zasad postępowania pomocnych w przedszkolnym życiu. Kształtuje zatem określone podstawy moralne.

Podstawowe założenia

Społeczność przedszkolną jako formę wspólnoty wychowawczej stanowią dzieci, ich rodzice (prawni opiekunowie) oraz wszyscy pracownicy przedszkola współpracujący w atmosferze wzajemnego zrozumienia i szacunku w podejmowaniu i realizowaniu wyznaczonych zadań.

2. Przedszkole jest organem wspierającym działania wychowawcze rodziców (prawnych opiekunów).

3. Wszyscy pracownicy przedszkola są wychowawcami – oddziałują na dzieci swoją osobowością i postawą.

4. Wszelkie działania wychowawcze powinny służyć kształtowaniu w wychowanku wewnętrznej harmonii sfery intelektualnej, duchowej, emocjonalnej i fizycznej, prowadzącej do osiągnięcia dojrzałej osobowości dziecka

Podstawowe funkcje

 1. Zaspokajanie potrzeby zdrowotnej u dzieci poprzez promowanie zdrowego stylu życia.
 2. Dostarczanie  wiedzy o własnym organizmie, o zagrożeniach współczesnego świata i o ważności ochrony zdrowia fizycznego i psychicznego.
 3. Otwarcie na potrzeby, wymagania i oczekiwania dzieci, rodziców
  i środowiska przy jednoczesnej ich współpracy.
 4. Działanie zgodnie z Konwencją Praw Dziecka.
 5. Wspomaganie wychowanków w rozwijaniu własnych możliwości twórczych, wyzwalaniu jego uczuć i samorealizacji.
 6. Kształtowanie jednostki gotowej do rozwiązywania własnych problemów
  w sposób nie zagrażający i nie krzywdzący innych oraz umiejącą dbać
  o zdrowie i rozumiejącą potrzebę dbania o zdrowie fizyczne i psychiczne.
 7. Eliminowanie agresji kształtując tym samym pozytywny obraz samego siebie poprzez akceptację.

Cele wychowania przedszkolnego

1) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

2) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej

orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;

3) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego

radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;

4) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne
w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;

5) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce

dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

6) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa

w zabawach i grach sportowych;

7) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym
i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń

w sposób zrozumiały dla innych;

8) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności

wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

9) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;

10) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

Obowiązki rodziców wynikające z programu wychowawczego:

1. Rodzice powinni zapewnić dziecku w domu rodzinnym odpowiednie wychowanie oraz warunki do zabawy.

2.  Rodzice powinni uczestniczyć w zebraniach z rodzicami.

3. Rodzice zobowiązani są do stałego kontaktu z wychowawcą w celu rozwiązywania problemów wychowawczych.

4. Rodzice mają prawo do wyrażania opinii dotyczących programu pracy wychowawczej.

Obowiązki wychowawców wynikające z programu wychowawczego:

1. Traktowanie dziecka jako podmiotu działań wychowawczych.

2.Wszechstronny rozwój osobowościowy i fizyczny dziecka.

3. Rozwijanie w młodym człowieku cech samodzielności i życiowej użyteczności.

4. Współpraca wychowawcza z rodzicami.

5. Nauczenie rozpoznawania wartości moralnych i hierarchizacji wartości.

6. Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom patologicznym.

7. Nauczenie dialogu i umiejętności słuchania innych.

8. Wychowywanie w przekonaniu niewłaściwości stosowania agresji
i przemocy.

9. Kształtowanie właściwych postaw w zachowaniu wobec środowiska naturalnego.

Ogłoszenia

Życzenia wakacyjne

21 czerwca 2024

 Wszystkim dzieciom i rodzicom, pracownikom Przedszkola Rusałka życzymy słonecznych, pogodnych, bezpiecznych i roześmianych wakacji. Odpoczywajcie w pełnym słońcu i przy ładnej pogodzie, nabierając sił i ” ładując baterie”, byście po wakacjach w szczęśliwi, wypoczęci i pełni energii wrócili do Naszego Przedszkola. Do miłego zobaczenia 🙂

CopCar Mrówka w Rusałce

Ostatniego dnia roku szkolnego do naszego przedszkola przyjechał amerykański policjant amerykańskim radiowozem aby zaprezentować dzieciom swoje znakomite auto.  

Zobacz więcej

Nasze Grupy

Elfy

Elfy

Grupa I - dzieci 3 letnie
Panie: Dyrektor Jolanta Januszkiewicz, Aleksandra Wis

Grupa Elfy
Chochliki

Chochliki

Grupa II - dzieci 3-4 letnie
Panie: Maria Lipiec, Wioleta Flis

Grupa Chochliki
Świetliki

Świetliki

Grupa III - dzieci 4 i 5 letnie
Panie: Anna Wójcik, Klaudia Lesińska

Grupa Świetliki
Skrzaty

Skrzaty

Grupa IV - dzieci 5 letnie
Panie: Marta Szewczyk, Jolanta Szot

Grupa Skrzaty
Wodniki

Wodniki

Grupa V - dzieci 5 i 6 letnie
Pani: Krystyna Bochnacka, Anna Szafraniec

Grupa Wodniki