Jump to content

Koncepcja pracy Przedszkola

Koncepcja pracy Przedszkola nr 64 „RUSAŁKA”

Koncepcja Pracy Przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych:

Ustawie o Systemie Oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego, Statucie Przedszkola Publicznego nr 64.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego. (Dz.U. 2017 poz. 1658)
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292). Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz.  60).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r. (Dz.U. z 2017r. poz. 356) w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r.(Dz. U. z 2017r. poz. 1591), w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

O naszym przedszkolu

Nazwa pochodzi od nazwy jeziorka w Parku Kasprowicza” Rusałka”.

Chcieliśmy w ten sposób zaznaczyć historię placówki ścisłe związaną z dzielnicą Niebuszewo i społecznością lokalną .
Uroczyste nadanie imienia naszej placówce odbyło się w dniu 9.VI.2010 r.  Od tego momentu mamy logo przedszkola, nazwy i symbole grup oraz hymn przedszkola.

Mieści się w wolnostojącym, dużym, dwupiętrowym budynku.

Jego atutem jest położenie z dala od ruchliwej ulicy.

Ogród przedszkolny jest przestronny oraz jest wyposażony w sprzęt do zajęć i zabaw ruchowych.

Dzieci uczęszczające do przedszkola zamieszkują głównie okolice przedszkola.

Pochodzenie społeczne dzieci jest zróżnicowane.

W przedszkolu funkcjonuje 5 grup dzieci w wieku 3,4,5 i 6 lat.

Zgodnie ze Statutem Przedszkola liczba dzieci w grupach wynosi 25.

Placówka posiada

-Pięć sal dydaktycznych wyposażonych w atestowane, meble dostosowane do wzrostu dzieci.

Wszystkie sale przedszkolne posiadają zestawy pomocy dydaktycznych, gier, zabawek.

-Ogród przedszkolny bogaty w różnorodne krzewy i drzewa, wyposażony w przyrządy do ćwiczeń i zabaw na świeżym powietrzu.

-Zaplecze kuchenne, sanitarne i administracyjne.

Kadra pedagogiczna

Kadrę pedagogiczną przedszkola stanowią wykształcone, twórcze, ambitne nauczycielki, zaangażowane w pracę z dziećmi , na rzecz dzieci oraz placówki.

Kierunki ukończonych studiów to: pedagogika wczesnoszkolna, pedagogika przedszkolna, psychopedagogika, doradztwo społeczne, logopedia, zarządzanie oświatą, diagnoza i terapia pedagogiczna.

Nauczycielki  znają potrzeby, możliwości dzieci i ich środowisko rodzinne.

Prowadzą obserwacje rozwoju dzieci oraz diagnozują przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole za pomocą odpowiednich narzędzi .

Nauczycielki w pracy wykorzystują aktywne metody pracy.

Wszystkie panie stale pogłębiają swoją wiedzę na różnego rodzaju kursach, szkoleniach, warsztatach.

Wychowankowie mogą liczyć na wsparcie i opiekę oraz podmiotowe traktowanie nauczycielek.

Kadra pedagogiczna współpracuje ze sobą i dzieli się zdobytą wiedzą. Ściśle współpracuje z rodzicami, uwzględniają ich potrzeby i oczekiwania.

Angażuje rodziców do pracy na rzecz przedszkola Placówka współpracuje ze  specjalistami  zapewniającymi  wszystkim dzieciom fachową opiekę i pomoc psychologiczno – pedagogiczną.

Oferta bezpłatnych zajęć dodatkowych

Zajęcia umuzykalniające :

2 x w tygodniu prowadzone  przez nauczycieli przedszkola.

Gimnastyka ogólnorozwojowa :

2 x w tygodniu prowadzona  przez nauczycieli przedszkola,  z wykorzystaniem sprzętu sportowego, materacy piankowych, torów przeszkód.

Język angielski  2 x w tygodniu prowadzony ze środków przekazanych przez WOŚ. Nauczyciel jest zatrudniony w placówce.

Język niemiecki prowadzony codziennie w każdej grupie wiekowej .

Przedszkolne programy projakościowe
Program edukacji przyrodniczej ,,Rusałkowi przyjaciele natury”
Program projakościowy ,,Rusałkowe atelier-twórcze zabawy plastyczne”
Misja przedszkola

Misja przedszkola

-Przedszkole wspomaga wszechstronny rozwój każdego wychowanka

w oparciu o rozpoznanie jego potrzeb i możliwości, kształtuje w nim poczucie własnej wartości, uczy go tolerancji i patriotyzmu

-Przedszkole rozwija zainteresowania dzieci ze szczególnym uwzględnieniem zainteresowań czytelniczych.

-Traktujemy każde dziecko indywidualnie i podmiotowo. Sprawiamy, że czują się one kochane, akceptowane i szczęśliwe.

-Przygotowujemy je do przeżywania sukcesu, ale i do radzenia sobie z porażkami. Umożliwiamy rozwój uzdolnień i zainteresowań.

-Przedszkole kształtuje właściwe postawy wobec otoczenia społecznego, przyrodniczego i technicznego.

-Rozwija kompetencje komunikacyjne i aktywność twórczą oraz rozwija możliwości poznawcze dziecka.

-Wyposaża wychowanka w wiedzę i umiejętności umożliwiający udany start szkolny.

-Przedszkole pełni funkcję doradczą i wspierającą  działania wychowawcze wobec rodziców.

-Przedszkole wspiera  nauczycieli w kreowaniu własnej osobowości zawodowej.

-Poszerzamy grono partnerów do realizacji celów rozwojowych przedszkola.

-Unowocześniamy i bogacimy bazę przedszkola niezbędną do realizacji wyznaczonych zadań.

Wizja przedszkola

Cele ogólne:

-Każde dziecko ma poczucie swojej wyjątkowości i wartości.

-Każdy nauczyciel wykazuje się kreatywną, poszukującą postawą wobec własnej pracy.

-Partnerzy i zasoby przedszkola pomagają w przygotowaniu dzieci do życia w nowoczesnej rzeczywistości przy jednoczesnym poszanowaniu tradycji i wartości uniwersalnych

-Prowadzona w przedszkolu obserwacja pedagogiczna wykorzystywana jest do indywidualnego doboru metod wychowawczych i dydaktycznych, dzięki czemu dzieci rozwijają się w indywidualnym tempie, zgodnie z własnym potencjałem i możliwościami.

-Rodzice są naszymi partnerami w tworzeniu klimatu, działalności dydaktycznej i zarządzaniu placówką.

-Dzięki skutecznej promocji nasze przedszkole ma dobrą opinię w środowisku.

-Dobra baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia dopełnia działania dydaktyczno – wychowawcze i wpływa na wysoką ocenę naszej placówki.

-Przedszkole posiada własny kalendarz imprez i wydarzeń, co podkreśla odrębność i specyfikę placówki.

-Przedszkole jest zarządzane w sposób sprawny i nowoczesny, a pracownicy mają satysfakcję z prowadzonej działalności.

Model absolwenta:

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole:
wykazuje:
samodzielność;
motywację do uczenia się i wysiłku intelektualnego;
umiejętność koncentracji i wytrwałość;
odporność na stres;
umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania;
umiejętność współpracy w grupie;
umiejętność podporządkowania się normom i zasadom;
umiejętność współdziałania z rówieśnikami;
tolerancję wobec odmienności postaw, przekonań i wyglądu. b)

rozumie i zna:
zasadę bezpieczeństwa;
zasady zabawy;
zasady higieny i dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną;
zasady kultury współżycia, normy postępowania i współdziałania z rówieśnikami;
prawa i obowiązki dziecka i respektuje prawa innych ludzi;
potrzebę szanowania przyrody i środowiska;
kulturę i dziedzictwo własnego regionu;
symbole narodowe.

umie:
cieszyć się z własnych osiągnięć;
odczuwać satysfakcję z samodzielnie wykonanej pracy i zadania;
współdziałać w zespole;
d) nie obawia się
wyrażania swoich uczuć;
chwalenia się swoimi pomysłami;
występować publicznie i reprezentować swoją grupę czy przedszkole;
chwalić swoimi osiągnięciami.

posiada:
podstawową wiedzę o świecie;
zdolność do obdarzania innych uwagą;
zdolność porozumiewania się w sposób zrozumiały dla innych;
pozytywne poczucie własnej wartości tak, aby sytuacje, w których jest oceniane nie hamowały jego aktywności;
poczucie bycia Polakiem;
wiedzę i wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia.

Cele:
Wspomaganie indywidualnego rozwoju dzieci:
• systematyczne badanie poziomu umiejętności dzieci
• rozwijanie zainteresowań i uzdolnień
• wspomaganie dzieci z trudnościami (pomoc psychologiczno- pedagogiczna)
• wdrażanie dzieci do poszanowania i przestrzegania zasad

Promowanie zdrowego stylu życia – zdrowie psychiczne, fizyczne, społeczne:
• Wyrabianie nawyków zdrowego odżywiania się
• Promowanie ekologicznego modelu życia, wyrabianie postaw proekologicznych
• Wyrabianie nawyków związanych z aktywnością ruchową
• Kształtowanie pozytywnego obrazu własnej osoby i radzenie sobie z emocjami
• Kształtowanie prawidłowych relacji społecznych
Poszerzanie oferty edukacyjnej przedszkola umożliwiającej przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole:
• Realizacja przedszkolnych programów edukacyjnych i wspierających
•Włączenie do pracy edukacyjnej i terapeutycznej programów multimedialnych
• Wycieczki wg kalendarza
• Poszukiwanie nowych możliwości w zakresie korzystania z oferty instytucji społeczno – kulturalnych
• Poszerzanie oddziaływań wychowawczych i terapeutycznych w zakresie zaburzeń rozwoju psychospołecznego (techniki relaksacyjne, bajkoterapia, skuteczne nagradzanie i wyciąganie konsekwencji).
Wspieranie nauczycieli w kreowaniu własnej osobowości zawodowej:
• Umiejętność diagnozowania rozwoju dziecka
• Rozpoznawanie potrzeb i zdolności
• Wspieranie rodziców i zachęcanie ich do współpracy
• Aktualizacja wiedzy biomedycznej kadry przedszkola poprzez utrwalanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy

Rozbudzanie świadomości rodziców w zakresie:
• Pojęcie gotowości „przedszkolnej” dziecka
• Istota i znaczenie współpracy domu rodzinnego i przedszkola
• Podkreślania rangi wychowania przedszkolnego w zakresie zwiększenia szans edukacyjnych

Unowocześnianie i bogacenie bazy przedszkola niezbędnej do realizacji wyznaczonych zadań:
• Bieżące remonty i modernizacja wnętrza oraz ogrodu przedszkolnego.
• Bieżące zakupy zabawek i pomocy dydaktycznych
Działania podnoszące jakość przedszkola

System nagradzania i konsekwencji :
Nagradzamy za:
•Stosowanie ustalonych zasad i umów.
•Wysiłek włożony w wykonaną pracę.
•Wywiązanie się z podjętych obowiązków.
• Bezinteresowną pomoc innym.
•Aktywny udział w pracach na rzecz grupy i przedszkola.
Formy nagradzania:
-Pochwała indywidualna.
-Pochwała na forum grupy.
-Pochwała przed rodzicami.
-Eksponowanie mocnych stron dziecka.
-Wyznaczanie dziecka do prowadzenia zabawy np. pociągu.
-Przydzielenie ważnego zadania do wykonania.
-Wyznaczenie dziecka na „pomocnika” przy realizacji określonego zadania.
-Zastąpienie nauczyciela w prowadzeniu zabawy.
-Możliwość wyboru przez nagrodzone dziecko ulubionej formy działalności, zabawy.
-Wyróżnienie przez dostęp do atrakcyjnej zabawki.
-Atrakcyjne spędzanie czasu, atrakcyjna zabawa w grupie według pomysłu dzieci.
-Uatrakcyjnienie dnia (wprowadzenie nowej zabawy, bajka).
-Chodzenie w pierwszej parze.
-Drobne nagrody rzeczowe np. emblematy uznania ( odznaka, order ).

Konsekwencje stosujemy za:
-Nieprzestrzeganie ustalonych norm i zasad współżycia
w grupie i przedszkolu.
-Stwarzanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu
własnemu i innych.
-Zachowania agresywne.
-Niszczenie wytworów pracy innych, ich własności.
-Celowe nie wywiązywanie się z podjętych obowiązków.

Formy wyciągania konsekwencji:
•Upomnienie słowne  indywidualne (przypomnienie obowiązujących zasad).
•Upomnienie słowne  wobec grupy.
• Poinformowanie rodziców o przewinieniu.
• Okazywanie niezadowolenia – gest, mimika, wyrażenie przez nauczyciela smutku i niezadowolenia z powodu zachowania dziecka.
•Czasowe odsunięcie od zabawy.
•Wyciszanie dziecka przez indywidualne zabawy przy stoliku.
•Rozmowa na temat postępowania dziecka – przedstawienie następstw zachowania (skłonienie dziecka do autorefleksji).
•Zastosowanie aktywności mającej na celu rozładowanie negatywnych emocji.
•Spędzanie kilku minut na „krzesełku myślenia”.
•Wykonanie pracy na rzecz poszkodowanego (np. rysunek jako forma przeproszenia).
•Wykonanie pracy na rzecz grupy (np. ułożenie zabawek, książek
w kącikach zainteresowań).

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Celem pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu jest rozpoznawanie i zaspakajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci wynikających w szczególności z:
-wybitnych uzdolnień,
-niepełnosprawności,
-specyficznych trudności w nabywaniu wiadomości umiejętności,
-zaburzeń komunikacji językowej,
-choroby przewlekłej,
-sytuacji kryzysowych i traumatycznych,
-zaniedbań środowiskowych,
-trudności adaptacyjnych,
-odmienności kulturowej.

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w przedszkolu jest organizowana i realizowana w szczególności w formie:
· Działań mających na celu rozpoznanie zainteresowań dzieci w tym dzieci wybitnie zdolnych oraz zaplanowanie wsparcia mającego na celu rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień,
· Działań pedagogicznych mających na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dzieci oraz planowanie sposobów ich zaspokojenia w tym:
a) poprzez obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole ( diagnozę przedszkolną),
b) zindywidualizowanie pracy z dzieckiem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych,
c) zajęć dydaktyczno- wyrównawczych,
d) zajęć specjalistycznych:, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych charakterze terapeutycznym,
e) porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń dla rodziców i nauczycieli,
f) działań na rzecz zorganizowanej pomocy materialnej dzieciom z rodzin znajdujących się trudnej sytuacji życiowej.

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w przedszkolu jest realizowana przez nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem tworzących zespół.

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w przedszkolu może być udzielana na wniosek:
· rodziców,
· nauczyciela prowadzącego zajęcia z dzieckiem,
· specjalisty,
· poradni psychologiczno pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej.

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest organizowana w przedszkolu w formie:
-zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym
-porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli,

Objęcie dziecka zajęciami specjalistycznymi oraz zajęciami psycho- edukacyjnymi wymaga zgody rodziców.

Realizowane programy własne

-,,Matematyka w kolorach”

-,,Program wspomagania rozwoju mowy dzieci w wieku przedszkolnym”,
-Program profilaktyczny ,,Pozytywne emocje”,
– ,,Baśnie ,bajki i bajeczki-nie musisz się już bać”,
-Program edukacji regionalnej ,,Niebuszewo –Moja Mała Ojczyzna”,
– Program adaptacyjny     ,,Szczęśliwy przedszkolak”
-Program projakościowy ,,Rusałkowe atelier-twórcze zabawy plastyczne”
-Program projakościowy ,,Rusałkowi przyjaciele natury”
-Program czytelniczy ,,W Rusałce z książką za pan brat”
Zapewniając dzieciom osiąganie systematycznych postępów i sukcesów, radzenia sobie z trudnościami, stwarzając wszystkim dzieciom szansę rozwoju na miarę ich możliwości nasi nauczyciele stosują w pracy wiele nowatorskich metod:
-Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz oparta na zasadzie wielozmysłowego uczenia się poprzez pobudzanie rozwoju psychomotorycznego, ( integracja wzrokowo- słuchowo- dotykowo- kinestetyczno- ruchowa);
-Metoda ruchowej ekspresji twórczej R. Labana- ćwiczenia muzyczno  – ruchowe, zabawy, taniec, metoda Dennisona- wykorzystanie roli ciała w procesie myślenia i uczenia się, wpływ odpowiednich ćwiczeń angażujących obie strony ciała, uaktywniających obie półkule mózgu na sferę intelektu człowieka;
-Metoda „Pedagogiki zabawy” – zajęcia twórcze, ruchowe, muzyczne, integracyjne;
-„Dziecięca matematyka” według koncepcji E. Gruszczyk- Kolczyńskiej, Ewy Zielińskiej, wprowadzająca dzieci w świat matematyki, w interesujący, bliski im sposób;
-metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne pozwalająca na rozszerzenie świadomości samego siebie, na nabieranie zaufania do otoczenia, na pogłębianie kontaktu z innymi ludźmi;
-Metoda Carla Orffa-  pedagogika muzyczna , której głównym celem   jest  improwizacja i rozwijanie ekspresji.
-„Edukacja przez ruch”wg Doroty Dziamskiej. Wykorzystujemy spontaniczną aktywność i radość  dzieci na zajęciach. Jest to integracja ciała ze zmysłem w rytm dobranej przez nauczyciela muzyki. W trakcie pracy synchronizujemy pracę mózgu, wspomagamy koncentrację oraz polisensoryczne poznawanie, rozwijamy się emocjonalnie, społecznie i poznawczo.
-Metoda aktywnego słuchania muzyki – Batii Strauss.
-„Muzykoterapia” – zabawy i ćwiczenia wyciszające, relaksacyjne przy odpowiednio dobranej muzyce.
-Różnorodne techniki plastyczne w edukacji przedszkolnej.
-Metoda Integracji Sensorycznej dr A. Jean Aresa- Prawidłowy rozwój zmysłów, zarówno organów zmysłów jak i percepcji sensorycznej, stanowi niezbędny warunek dobrego samopoczucia dziecka, zachowania i uczenia się bez zaburzeń i dysfunkcji.
-Bajkoterapia” – wykorzystywanie metafor, bajek i opowiadań terapeutycznych ułatwiających dzieciom zmaganie się z różnymi problemami uczenie radzenia sobie z emocjami własnymi i innych ludzi w toku gier i zabaw przeciwko agresji, na pokonywanie własnych słabości, rozpoznawanie i rozumienie uczuć;
-Metoda malowania dziesięcioma palcami Finger – Painting- pomoc w pokonywaniu lęków, uwalnianie się od zahamowań, wzmacnianie wiary we własne siły, pobudzanie ekspresji.

Współpraca ze studentami

Placówka jest otwarta na współprace z uczelniami kształcącymi kadrę pedagogiczną.

Praktyki pedagogiczne w przedszkolu odbywają studenci pedagogiki ogólnej, zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej.

Praktykanci są przydzielani do nauczycieli z co najmniej kilkunastoletnim stażem w pracy pedagogicznej.

Czas odbywania praktyk przynosi korzyści zarówno studentom, jak i ich opiekunom.

Są oni zawsze mile widziani, inspirują do działania w innym wymiarze.

Wpływa to korzystnie na samoocenę nauczycieli i buduje pozytywny wizerunek przedszkola w środowisku lokalnym.

Współpraca z rodzicami

Rodzice w naszym przedszkolu traktowani są jako partnerzy w procesie opiekuńczo-dydaktyczno-wychowawczym.

Zadaniem wszystkich pracowników placówki jest dbałość o pozytywne relacje z rodzicami wychowanków.

Celem współpracy przedszkola z rodzicami jest:
· Dążenie do jedności oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych przedszkola i środowiska rodzinnego,
· Wszechstronny rozwój dziecka,
· Nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami,
· Zapoznanie rodziców z realizowanymi w przedszkolu planami i programami pracy dydaktyczno-wychowawczej,
· Przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu,
· Wspieranie rodziców celu osiągnięcia przez dziecko gotowości do podjęcia nauki w szkole
· Przekazywanie porad i wskazówek od nauczycieli i psychologa w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,
· Wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych,
· Włączenie rodziców dzieci do życia grupy i przedszkola,
· Zaangażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola,
· Podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez pedagogizację,
· Promowanie placówki w środowisku lokalnym.

Formy współpracy z rodzicami obejmują:
· Zebrania ogólne z rodzicami oraz z Radą Rodziców,
· Zebrania grupowe,
· Zajęcia adaptacyjne dla dzieci nowo przyjętych do przedszkola,
· Konsultacje indywidualne z inicjatywy nauczyciela, dyrektora lub rodzica,
· Prowadzenie kącika dla rodziców, m.in. informacje na temat realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, eksponowanie prac dzieci,
· Organizację i prowadzenie zajęć dni otwartych dla rodziców,
· Organizację szkoleń i warsztatów integracyjnych dla rodziców,
-Organizacje uroczystości zaspokajających potrzeby kulturowe rodziców, np. koncerty z ich udziałem, inscenizacje, konkursy,
-Realizacja przedsięwzięcia ,,Przedszkolak Dnia”
· Włączanie rodziców w organizację imprez i uroczystości przedszkolnych, takich jak: Dzień KEN, pasowanie na przedszkolaka, mikołajki, Wigilia, bal karnawałowy, Dzień Matki i Ojca, piknik rodzinny, kiermasze  z okazji Bożego Narodzenia, Wielkiej Nocy itp.
· Konkursy, wycieczki,
· Angażowanie rodziców w pracę na rzecz przedszkola i grup, m.in. pomoc w przeprowadzaniu remontów, sponsorowanie zakupu mebli, zabawek, pomocy dydaktycznych.

Współpraca przedszkola z instytucjami

Celem współpracy z instytucjami jest:

· Rozbudzanie zainteresowań i rozwijanie zdolności dzieci,
· Satysfakcja z wykonanej pracy w postaci podziękowań, wyróżnień i nagród,
· Kształtowanie postaw społecznie pożądanych,
· Kształtowanie nawyku dbania o bezpieczeństwo swoje i innych dzieci,
· Urozmaicenie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,
· Poszerzenie kontaktów zawodowych, które mogą zaowocować dalszą współpracą na rzecz dzieci.
· zaangażowanie w życie społeczne środowiska lokalnego.

Współpracujemy z :
Urzędem Miasta (udział w akcjach i konkursach o charakterze ekologicznym),
Instytucjami takimi jak:
-Biblioteka Miejska
-Straż Miejska
-Straż Graniczna
-Policja
-Straż Pożarna
-Szkoła Podstawowa Nr 69
-Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Zbawiciela
– Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna
– Poczta Polska przy ul . Wyzwolenia
– Muzeum Techniki
– Muzeum Narodowe
– Opera Szczecińska
– Szkoła Muzyczna przy ul. Wojska Polskiego
– Pałac Młodzieży
-Teatr Lalek ,, Pleciuga’’
-Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna przy ul. E. Plater
-Liga Ochrony Przyrody
– Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych
– Caritas
– Schronisko dla Zwierząt
– Towarzystwo Przyjaciół Zwierząt
– Przedszkola Publiczne nr : 23, 66, 67, 5, 50, 3
– Zachodniopomorski Uniwersytet Szczeciński
– Zamek Książąt Pomorskich
– Rada Osiedla „Bolinko”

Promocja Placówki

Działania promocyjne obejmują:
· Prezentowanie życzliwej postawy wobec klientów placówki przez wszystkich pracowników przedszkola,
· Dbałość o dobrą opinię przedszkola w środowisku lokalnym,
· Organizacja uroczystości międzyprzedszkolnych,
· Prowadzenie strony internetowej placówki,
· Notatki prasowe dotyczące istotnych wydarzeń z życia przedszkola,
· Prezentacja wydarzeń mających miejsce w przedszkolu w lokalnych mediach,
· Dbałość o estetykę otoczenia wewnątrz i na zewnątrz budynku,
· Upowszechnianie informacji o przedszkolu (folder, gadżety z nadrukiem, logo przedszkola itp.).

Ewaluacja koncepcji:
Każdy pracownik pedagogiczny i obsługi zna koncepcję
Zmiany w tekście będą nanoszone przy udziale całego zespołu pedagogicznego,
Raz w roku podjęta będzie dyskusja w celu ewentualnych poprawek i dodatkowych potrzeb- wprowadzenie koniecznych zmian
Po zakończeniu każdego roku – merytoryczna ocena realizacji celów, wprowadzenie koniecznych zmian  ocena stopnia zaangażowania osób odpowiedzialnych
Po zakończeniu realizacji całej koncepcji – ocena efektów realizacji koncepcji, wnioski do planowania pracy w latach następnych.
Rodzice zapoznają się z Koncepcją poprzez stronę internetową, mogą również wyrażać opinie i wnioskować o zmiany w koncepcji

Ogłoszenia

Życzenia wakacyjne

21 czerwca 2024

 Wszystkim dzieciom i rodzicom, pracownikom Przedszkola Rusałka życzymy słonecznych, pogodnych, bezpiecznych i roześmianych wakacji. Odpoczywajcie w pełnym słońcu i przy ładnej pogodzie, nabierając sił i ” ładując baterie”, byście po wakacjach w szczęśliwi, wypoczęci i pełni energii wrócili do Naszego Przedszkola. Do miłego zobaczenia 🙂

CopCar Mrówka w Rusałce

Ostatniego dnia roku szkolnego do naszego przedszkola przyjechał amerykański policjant amerykańskim radiowozem aby zaprezentować dzieciom swoje znakomite auto.  

Zobacz więcej

Nasze Grupy

Elfy

Elfy

Grupa I - dzieci 3 letnie
Panie: Dyrektor Jolanta Januszkiewicz, Aleksandra Wis

Grupa Elfy
Chochliki

Chochliki

Grupa II - dzieci 3-4 letnie
Panie: Maria Lipiec, Wioleta Flis

Grupa Chochliki
Świetliki

Świetliki

Grupa III - dzieci 4 i 5 letnie
Panie: Anna Wójcik, Klaudia Lesińska

Grupa Świetliki
Skrzaty

Skrzaty

Grupa IV - dzieci 5 letnie
Panie: Marta Szewczyk, Jolanta Szot

Grupa Skrzaty
Wodniki

Wodniki

Grupa V - dzieci 5 i 6 letnie
Pani: Krystyna Bochnacka, Anna Szafraniec

Grupa Wodniki