Jump to content

Komunikat w sprawie otwierania przedszkoli i zasad przeprowadzania naboru

10 maja 2020

Szanowni Państwo!

 1. Nie przyjmujemy do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dzieci rodziców niepracujących nawet na wolne miejsca, ponieważ musimy zarezerwować miejsca na wypadek dalszego odmrażania gospodarki oraz dla osób wskazanych w rekomendacji MEN.

 2. Do każdej grupy przyjmujemy maksymalnie 10 osób.

 3. Pierwszeństwo przyjęcia mają osoby wskazane w rekomendacji MEN, dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 4. Na stronach internetowych placówki www.rusalka.szczecin.pl umieszczamy wzór deklaracji/oświadczenia
  o woli posłania dziecka do przedszkola stanowiący jednocześnie wniosek o przyjęcie dziecka do grupy w czasie obowiązywania zmienionych warunków pracy przedszkola.

 5. Wypełnioną deklarację/oświadczenie rodzic składa drogą elektroniczną na adres placówki. Pp-64@wp.pl do dnia 11 maja 2020r.

 6. Po zebraniu deklaracji powołana komisja dokonuje kwalifikacji zgodnie z zasadami umieszczonymi powyżej.

 7. Powiadamiamy rodzica drogą mailową o zakwalifikowaniu dziecka do przedszkola w czasie obowiązywania zmienionych warunków pracy przedszkola wraz z informacją, że termin otwarcia placówki zostanie ogłoszony na stronie internetowej placówki na co najmniej 3 dni wcześniej.

 8. Po zakwalifikowaniu dziecka do przedszkola w pierwszym dniu pobytu dziecka
  w przedszkolu rodzic zobowiązany jest dostarczyć oryginał deklaracji/oświadczenia wraz z zaświadczeniem z zakładu pracy o pracy wykonywanej po za miejscem zamieszkania.

 9. Mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci, sugerujemy godziny przyprowadzania dzieci 0d 7,30 d0 16,00

 10. Od przyszłego tygodnia będzie można zapoznać się z procedurami pobytu dzieci w przedszkolu w czasie obowiązywania zmienionych warunków pracy przedszkola na stronie internetowej przedszkola .

Dyr. Pp-64 Jolanta Januszkiewicz

Załącznik:

-wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

*wystarczy „kliknąć” w poniższy link. (Oba linki zawierają ten sam wniosek).

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola w zmienionych warunkach pracy placówki

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola w zmienionych warunkach pracy placówki.

Można również skopiować poniższą treść wniosku..

 

Wnioskuję / wnioskujemy o przyjęcie dziecka w do przedszkola / oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w czasie obowiązywania zmienionych warunków pracy placówki

Nazwa przedszkola / szkoły podstawowej
z oddziałami przedszkolnymi

Adres przedszkola / szkoły podstawowej
z oddziałami przedszkolnymi

Imię i nazwisko dziecka

Numer PESEL dziecka

Podpis matki

Podpis ojca

Oświadczam, że znane mi są czynniki ryzyka COVID-19 zarówno u dziecka, jego rodziców lub opiekunów,
jak i innych domowników oraz przyjmuję pełną odpowiedzialność za podjętą decyzję związaną z udziałem dziecka w zajęciach, jak i dowożeniem dziecka do przedszkola / szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi.

Podpis matki

Podpis ojca

Oświadczam, że jestem osobą pracującą, a wykonywane przez mnie obowiązki zawodowe wymagają przebywania poza miejscem zamieszkania. Nie wykonuję pracy zdalnie.

Podpis matki

Podpis ojca

Oświadczam, że znajduję się w grupie objętej pierwszeństwem przyjęcia dziecka do przedszkola zgodnie
z wytycznymi MEN, tj. jestem pracownikiem systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, handlu lub przedsiębiorstwa produkcyjnego, realizującego zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19.

Proszę podać nazwę zakładu pracy oraz zajmowane stanowisko.

Nazwa zakładu pracy

Nazwa zakładu pracy

Stanowisko

Stanowisko

Podpis matki

Podpis ojca

Oświadczam, że nie przebywam na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, wychowawczym oraz nie pobieram zasiłku opiekuńczego.

Podpis matki

Podpis ojca

Oświadczam, że osoby wspólnie zamieszkujące z dzieckiem nie są objęte kwarantanną, ani nie pozostają
w izolacji.

Podpis matki

Podpis ojca

Nasze Grupy

Elfy

Elfy

Grupa I - dzieci 3 letnie
Panie: Dyrektor Jolanta Januszkiewicz, Aleksandra Wis

Grupa Elfy
Chochliki

Chochliki

Grupa II - dzieci 3-4 letnie
Panie: Maria Lipiec, Wioleta Flis

Grupa Chochliki
Świetliki

Świetliki

Grupa III - dzieci 4 i 5 letnie
Panie: Anna Wójcik, Klaudia Lesińska

Grupa Świetliki
Skrzaty

Skrzaty

Grupa IV - dzieci 5 letnie
Panie: Marta Szewczyk, Jolanta Szot

Grupa Skrzaty
Wodniki

Wodniki

Grupa V - dzieci 5 i 6 letnie
Pani: Krystyna Bochnacka, Anna Szafraniec

Grupa Wodniki