Jump to content

Klauzula informacyjna dla dzieci i rodziców

31 sierpnia 2019

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA DZIECI /RODZICÓW

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)    

informuję, że:

  1. Administratorem rodziców i dzieci danych osobowych jest Przedszkole Publiczne nr 64 z siedzibą w Szczecinie,  tel: /91/423 12 55, mail: pp64@miasto.szczecin.pl
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Przedszkolu Publicznym nr 64 możliwy jest pod numerem tel. /91/8522093 , lub adresem email : iod@spnt.pl
  3. Dane osobowe rodziców i dzieci będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.,c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych  i wychowawczych w placówce.
  4. Rodziców i dzieci dane osobowe przechowywane będą przez okresy zakreślone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, zatwierdzonym przez Państwowe Archiwum w Szczecinie.
  5. Rodzic i dziecko posiadają prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  6. Rodzicom/ dzieciom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
  7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.

odpis Administratora

Klauzule zamieszcza się:

  1. We wnioskach/ kwestionariuszach/ podaniach o przyjęcie do szkoły.
  2. Na tablicy ogłoszeń w przedszkolu.

Plik docx do pobrania: klauzula_informacyjna_dla_dzieci

Plik pdf do pobrania: klauzula_informacyjna_dla_dzieci

 

Nasze Grupy

Elfy

Elfy

Grupa I - dzieci 3 letnie
Panie: Dyrektor Jolanta Januszkiewicz, Aleksandra Wis

Grupa Elfy
Chochliki

Chochliki

Grupa II - dzieci 3-4 letnie
Panie: Maria Lipiec, Wioleta Flis

Grupa Chochliki
Świetliki

Świetliki

Grupa III - dzieci 4 i 5 letnie
Panie: Anna Wójcik, Klaudia Lesińska

Grupa Świetliki
Skrzaty

Skrzaty

Grupa IV - dzieci 5 letnie
Panie: Marta Szewczyk, Jolanta Szot

Grupa Skrzaty
Wodniki

Wodniki

Grupa V - dzieci 5 i 6 letnie
Pani: Krystyna Bochnacka, Anna Szafraniec

Grupa Wodniki