Jump to content

Harmonogram dostępności nauczycieli i specjalistów

9 stycznia 2024

Przedszkole Publiczne nr 64 „ RUSAŁKA”
ul: Księcia Barnima III Wielkiego 26, 71-437 Szczecin
tel: 91 423 12 55 e-mail: pp64@um.szczecin.pl

Godziny dostępności nauczycieli Przedszkola Publicznego nr 64 „ RUSAŁKA”
dla rodziców
w roku szkolnym 2023/2024

Od 1 września 2023 r. w naszym przedszkolu realizowana jest godzina dostępności.
Nauczyciel jest dostępny w przedszkolu dla wychowanków lub ich rodziców w wymiarze:
1 godziny tygodniowo
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela
(tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1762) – art. 42 ust. 2f.

Wychowawcy grup:

Grupa I Elfy

Klaudia Lesińska środa 14:00 – 15:00

Grupa II Chochliki

Maria Lipiec
Anna Wójcik

wtorek 9:00 – 10:00 lub 14:00 – 15:00

Grupa III Świetliki
Katarzyna Tęgi
Wioletta Flis

poniedziałek, środa 10:30 – 11:30, 11:30 – 12:30

Grupa IV a Wodniki

Krystyna Bochnacka
Anna Szafraniec

poniedziałek, piątek 10:30 – 11:30, 11:30 – 12:30

Grupa IV b Skrzaty
Jolanta Szot
Marta Szewczyk

wtorek, czwartek 10:30 – 11:30, 11:30 – 12:30

 

Specjaliści:
Psycholog
Małgorzata Pastusiak

poniedziałek 9:00 – 14:00
czwartek 9:00- 13:00

Terapeuta pedagogiczny

Katarzyna Nagórska

wtorek 12:15 – 16:30
czwartek 12:15 – 16:30

 

Logopeda

Krystyna Bochnacka

środa 11:30 – 12:30
czwartek 10:30 – 11:30

Pedagog specjalny

Agnieszka Zając

wtorek 12:30 – 15:30
środa 7:30 – 10:30
czwartek 12.30 – 15.30

* ze względu na zmianowy charakter pracy nauczycieli prosimy o wcześniejsze umawianie się drogą telefoniczną lub mailową na konsultacje z wybranymi osobami

 

Regulamin dostępności nauczycieli Przedszkola Publicznego nr 64 „ RUSAŁKA”
ul: Księcia Barnima III Wielkiego 26, 71-437 Szczecin

Podstawa prawna:
1. Art. 42. 2f. ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
2. Statut przedszkola.

Postanowienia ogólne
1. Nauczyciel zobowiązany jest w ramach czasu pracy realizować inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych placówki, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania wychowanków.
2. Celem realizacji zadań nauczyciel zobowiązany jest do dostępności w placówce dla wychowanków oraz ich rodziców:
a) 1 godziny zegarowej tygodniowo – nauczyciele zatrudnieni w wymiarze co najmniej ½
obowiązkowego wymiaru zajęć;
b) 1 godzina zegarowa w ciągu dwóch tygodni – nauczyciele zatrudnieni w wymiarze niższym niż ½ obowiązkowego wymiaru zajęć, zgodnie z planem dostępności.
3. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
a) dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora PP64 w Szczecinie;
b) nauczycielach – należy przez to rozumieć nauczycieli-wychowawców i innych pracowników pedagogicznych PP 64 w Szczecinie;
c) konsultacjach – należy przez to rozumieć dostępność nauczyciela, o której mowa w § 1 ust.2.
§ 2.
Plan dostępności
1. Do 10 września każdego roku szkolnego nauczyciele informują dyrektora o terminie swojej dostępności, zgodnie z § 1 ust.2. Termin dostępności nie może pokrywać się z planowymi
zajęciami.
2. Na podstawie informacji o których mowa w ust.1 powstaje plan konsultacji nauczycieli, który
zawiera: imię i nazwisko nauczyciela, grupę, dzień tygodnia, godzinę dostępności.
3. Dyrektor zatwierdza plan dostępności nauczycieli nie później niż do 15 września i publikuje go na stronie internetowej PP 64 w Szczecinie.
4. Dostępność obowiązuje wszystkich nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu.
§ 3.
Zasady konsultacji
1. Nauczyciel w trakcie godziny dostępności, o której mowa w § 2 ust.1, odpowiednio do potrzeb:
a) prowadzi konsultacje dla wychowanków;
b) prowadzi konsultacje dla rodziców, którzy są zobowiązani do wcześniejszego umówienia się.
2. Rodzice na konsultacje umawiają się z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem
3. W trakcie konsultacji dla wychowanków nauczyciel może
a) przygotowywać wychowanków do konkursów;
b) wspomagać wychowanków mających trudności w uczeniu się;
c) wyjaśniać wychowankom kwestie omawiane na prowadzonych przez siebie zajęć, z którymi mieli trudności;
4. W losowym przypadku braku możliwości zapewnienia swojej dostępności w danym tygodniu zgodnie z harmonogramem konsultacji, nauczyciel zobowiązany jest zgłosić ten fakt dyrektorowi przedszkola lub osobie go zastępującej i poinformować zainteresowanych o swojej nieobecności oraz zapewnić dostępność w innym uzgodnionym z zainteresowanymi (rodzicami lub dziećmi) terminie.
5. W tygodniach, w których przypada spotkanie z rodzicami, organizowanie konsultacji dla wychowanków nie jest obowiązkowe, a obowiązek dostępności, o którym mowa w §3 ust.1 wypełnia czas przeznaczony na konsultacje dla rodziców.
6. Nauczyciel prowadzi ewidencję konsultacji w tabeli wg wzoru: data spotkania/imię i nazwisko dziecka/rodzica/tematyka/. Dokumentowanie konsultacji jest uzasadnione względami bezpieczeństwa. Dyrektor ma prawo wglądu do prowadzonej przez nauczyciela ewidencji.
7. Nauczyciel obowiązany jest zapewnić swoją dostępność także w okresie zawieszenia zajęć zgodnie z art. 125a ustawy Prawo oświatowe i realizować konsultacje z wykorzystaniem metod
i technik kształcenia na odległość wskazanych w statucie szkoły.
8. W trakcie swojej dostępności nauczyciel zobowiązany jest do zapewnienia wychowankom bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
§ 4.
Postanowienia końcowe
1. Niezgłoszona i nieusprawiedliwiona nieobecność nauczyciela w przedszkolu w trakcie obowiązkowej dostępności jest naruszeniem przepisów BHP i dyscypliny pracy.
2. W nieuregulowanych powyższym regulaminem sprawach o rozstrzygnięciach decyduje dyrektor przedszkola.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2023r.

Nasze Grupy

Elfy

Elfy

Grupa I - dzieci 3 letnie
Panie: Dyrektor Jolanta Januszkiewicz, Aleksandra Wis

Grupa Elfy
Chochliki

Chochliki

Grupa II - dzieci 3-4 letnie
Panie: Maria Lipiec, Wioleta Flis

Grupa Chochliki
Świetliki

Świetliki

Grupa III - dzieci 4 i 5 letnie
Panie: Anna Wójcik, Klaudia Lesińska

Grupa Świetliki
Skrzaty

Skrzaty

Grupa IV - dzieci 5 letnie
Panie: Marta Szewczyk, Jolanta Szot

Grupa Skrzaty
Wodniki

Wodniki

Grupa V - dzieci 5 i 6 letnie
Pani: Krystyna Bochnacka, Anna Szafraniec

Grupa Wodniki