Jump to content

WAŻNE!!!

27 sierpnia 2020

PROCEDURA BEZPIECZNEJ ORGANIZACJI OPIEKI NA TERENIE PLACÓWKI W ZWIĄZKU Z REŻIMEM SANITARNYM ZWIĄZANYM ZE STANEM EPIDEMICZNYM W KRAJU W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 64
W SZCZECINIE

 1. PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.),

 • Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59),

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148),

 • Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 lipca 2020 r. (III aktualizacja) dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.),

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 • Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecina Nr 213/20 z dnia 5 maja 2020r.w sprawie wymagań umożliwiających wznowienie funkcjonowania przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Szczecin.

 1. CEL PROCEDURY

Celem procedury jest ustalenie zasad funkcjonowania placówki w związku z nałożeniem na placówki obowiązku utrzymywania reżimu sanitarnego.

 1. PRZEDMIOT PROCEDURY

Przedmiotem niniejszej procedury jest określenie:

 • zasad pracy dla pracowników,

 • zasad organizacji opieki w placówce,

 • zasad dotyczących żywności i żywienia dzieci,

 • zasad dezynfekcji,

 • zasad obecności osób trzecich na terenie placówki,

 • zasad postępowania na wypadek stwierdzenia na terenie przedszkola zakażenia COVID-19 .

 1. ZAKRES PROCEDURY

Zakres stosowania dotyczy wszystkich pracowników przedszkola, wychowanków przedszkola, a także rodziców/opiekunów prawnych wychowanków placówki.

 1. PRACA PERSONELU

 1. Przed wejściem na salę czy rozpoczęciem pracy w kuchni czy też na innym stanowisku pracy, pracownik zobowiązany jest umyć i zdezynfekować ręce.

 2. Pracownik przygotowujący posiłki, powinien być wyposażony, podczas przygotowywania i podawania posiłków, w fartuch ochronny, rękawiczki oraz przyłbicę. Przed przygotowaniem posiłków myje i dezynfekuje ręce wg instrukcji.

 3. Pracownicy utrzymują się ścieżek komunikacyjnych, wyznaczonych przez Dyrekcję względem ich stanowisk pracy.

 4. Personel kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi oraz z personelem opiekującym się dziećmi.

 5. Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy zostali zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej- jednorazowe rękawiczki, maseczki, a także fartuchy z długim rękawem (do użycia w razie konieczności przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka).

 6. Pracownicy placówki zobligowani są do utrzymywania co najmniej 1,5 odległości między sobą.

 1. ORGANIZACJA OPIEKI W PLACÓWCE

 1. Jedna grupa dzieci przypisana jest do wyznaczonej sali.

 2. Do grupy przydzieleni są ci sami opiekunowie.

 3. W grupie przedszkolnej może przebywać do 25 dzieci. Jednakże minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci nie może być mniejsza niż 1,5- 2 m kwadratowego na każde jedno dziecko i każdego opiekuna.

 4. W sali, w której przebywa grupa należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać i zdezynfekować. Ilość zabawek ograniczona.

 5. Dzieci nie mogą przynosić do przedszkola zabawek z domu, wyniesienie rysunków czy innych prac plastycznych wykonanych przez dziecko następuje raz, na koniec tygodnia,

 6. Każdego dnia monitorowana jest obecność dzieci w placówce.

 7. W miarę możliwości sale przedszkolne są wietrzone co godzinę, w czasie pobytu dzieci na placu zabaw, posiłków, jak i również podczas zajęć.

 8. Dzieci mogą przebywać na przedszkolnym placu zabaw w wydzielonych strefach dla każdej z grup.

 9. Do odwołania zakazuje się na terenie placówki mycia zębów przez dzieci.

 10. Najmłodsze dzieci korzystają z leżakowania, przy czym każde z nich posiada stały leżak, który jest dezynfekowany. Kocyk i poduszka przeznaczone do odpoczynku przechowywane są w zamkniętych, nie stykających się ze sobą szafkach. Na koniec tygodnia są prane..

 11. W trakcie prowadzeni zajęć dodatkowych dzieci nie mogą łączyć się z innymi grupami , ewentualnie na powietrzu.

 12. W placówce zostaje wyznaczona sala do izolacji osób z objawami chorobowymi.

 13. Nauczyciele nie mają obowiązku noszenia maseczek w przedszkolu, według wypowiedzi Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27.08.2020r.
 14. Do zasłaniania ust i nosa są zobligowane osoby, które będą prowadziły zajęcia dodatkowe na terenie placówki.
 1. GASTRONOMIA

 1. Posiłki powinny być dostarczane bezpośrednio z kuchni windą towarową i odbierane przez woźne, wydawane dzieciom z zachowaniem bezpieczeństwa, naczynia brudne wywożone są bezpośrednio do zmywaka i myte w zmywarkach.

 2. Pracownicy kuchni (nie wchodzą na teren oddziału). Pracownicy przygotowujący posiłki nie powinni mieć kontaktu z osobami sprawującymi opiekę nad dziećmi.

 3. Wodę pitną dla dzieci nalewa nauczyciel do kubeczków, które po użyciu wydawane są do zmywaka i wyparzane.

 4. Blaty, stoły, powierzchnie, opakowania produktów dezynfekuje się przed każdym użyciem w celu przygotowania posiłku.

 5. Podczas przygotowywania posiłku pracownicy są wyposażeni w fartuch, rękawiczki jednorazowe, maseczki lub przyłbice.

 6. Korzystanie z posiłków jest możliwe tylko i wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych.

 7. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce i wyparzać w temperaturze minimum 60 stopni Celsjusza.

 8. Dostawcy towarów spożywczych pozostawiają towar przy wejściu kuchennym , który jest wnoszony, i dezynfekowany przez pracowników kuchni bezpośrednio przed ułożeniem na półkach w magazynie, i jeszcze raz przed bezpośrednim użyciem.

 1. DEZYNFEKCJA

 1. Osoby dorosłe wchodzące na teren placówki muszą zdezynfekować ręce.

 2. Rodzice/ opiekunowie wyposażeni są w rękawiczki i maseczkę zakrywająca nos i usta.

 3. Dzieci myją ręce przed wejściem na salę, po skorzystaniu z toalety, po przyjściu z placu zabaw, przed jedzeniem i po jedzeniu.

 4. Prowadzony jest monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników.

 5. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

 6. Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy zostają zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej — jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, a także fartuchy z długim rękawem (do użycia w razie konieczności np. przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka – adekwatnie do aktualnej sytuacji).

 7. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszono plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.

 8. Toalety są dezynfekowane na bieżąco.

 9. Dyrekcja wraz z intendentem kontroluje monit czynności porządkowych oraz plan dezynfekcji.

IX. REGULAMIN DLA RODZICÓW

 1. Rodzic deklarujący uczęszczanie dziecka do przedszkola składa oświadczenie, że nie jest objęty kwarantanną, że ponosi odpowiedzialność związaną z posłaniem dziecka do placówki oraz wyraża zgodę

 2. Objęcie rodzica dziecka lub osoby wspólnie zamieszkującej kwarantanną uniemożliwia korzystanie dziecka z opieki w przedszkolu.

 3. Zakazuje się przyprowadzać do przedszkola dzieci zakatarzone, kaszlące, z podwyższoną temperaturą.

 4. Jeśli w trakcie pobytu w przedszkolu dziecko będzie kasłać, kichać lub skarżyć się na ból, to zostanie odizolowane i rodzic musi je odebrać w ciągu 1 godziny. Następnego dnia może dziecko przyprowadzić wyłącznie po dostarczeniu zaświadczenia lekarskiego, że dziecko jest zdrowe.

 5. Rodzice w miarę możliwości powinni maksymalnie skrócić czas pobytu dzieci w placówce, aby zapobiec łączeniu się w jednej sali dzieci z różnych grup podczas schodzenia i rozchodzenia.

 6. Dziecko po południu opuszczające przedszkole nie przebywa z rodzicem na placu zabaw. Pobyt dziecka na podwórku odbywa się tylko w czasie zabaw grupy z nauczycielem.

 7. Rodzic odbierający dziecko z placu zabaw jest zobowiązany do niezwłocznego opuszczenia miejsca.

 8. Należy przypominać dzieciom podstawowe zasady higieny, takie jak: nieprzytulanie na powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, mycie rąk, zasłanianie ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu. Zobowiązać rodziców do uczenia dzieci zasad higieny.

 9. Kontakt rodzica z placówką odbywa się za pośrednictwem telefonu kontaktowego 91 423 12 55 lub maila przedszkolnego pp-64@wp.pl , lub w wyznaczone dni i godziny z panią intendent.

XI. PRZYPROWADZANIE DZIECI DO PRZEDSZKOLA

 1. Rodzice po wcześniejszym badaniu temperatury, zabezpieczeni w maseczki i rękawiczki (Lub dezynfekcja rąk) mogą wejść do części wspólnej placówki tj. do szatni ( do 15 osób).

 2. Jeżeli przyjdzie więcej rodziców jednocześnie, czekają na przyjęcie dziecka zachowując przepisowe odległości.

 3. Rodzice nie wchodzą do części edukacyjnej , przekazują dziecko pracownikowi przy schodach.

 4. Pracownik przedszkola zaprowadza dziecko do sali lub monitoruje jego wejście na górę.

 5. Dziecko na górę mogą zaprowadzić tylko rodzice dzieci nowoprzyjętych i oddać pod opiekę nauczycielowi. Ten stan będzie trwał tylko przez pierwsze 2-3 tygodnie.

 6. Po wejściu do sali dziecko myje rączki.

 7. Przy wejściu do przedszkola i sal umieszczony jest pojemnik z płynem do dezynfekcji.

 8. Rodzic przyprowadzając dziecko do placówki zachowuje wszelkie środki ostrożności – osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk.

 9. Rodziców odbierających dziecko z przedszkola obowiązuje odbiór dziecka za pomocą domofonu. Do przedszkola wchodzi określona liczba rodziców dlatego jest prośba aby sprawnie i szybko ubrać dziecko i wyjść, po odebraniu dziecka nie wolno pozostawać z dzieckiem na ogrodzie przedszkolnym.

 10. Każdorazowa nieobecność dziecka w przedszkolu musi być zgłoszona i odnotowana z podaniem przyczyny nieobecności.

 11. Temperatura u dziecka mierzona jest w ciągu dnia godz 9,00 i 14,00

XII. POSTEPOWANIE NA WYPADEK CHOROBY LUB PODEJRZENIA ZAKAŻENIA COVID – 19 WŚRÓD DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLA

 1. W przedszkolu wyznaczone zostało pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe. Pomieszczeni to zostało zaopatrzone w maseczki, rękawiczki oraz płyn do dezynfekcji rąk (w oraz przed wejściem do pomieszczenia).

 2. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka (takich jak kaszel, gorączka, duszności, katar), dziecko jest niezwłocznie izolowane od grupy – służy do tego specjalnie przygotowane pomieszczenie.

 3. Pracownik, który zauważył objawy chorobowe, informuje o tym dyrektora lub osobę go zastępującą.

 4. Dyrektor kontaktuje się niezwłocznie – telefonicznie z rodzicem/rodzicami/opiekunem/opiekunami dziecka i wzywa do niezwłocznego odbioru dziecka z placówki informując o powodach.

 5. W przypadku ignorowania prośby o odbiór dziecka podejrzanego o zarażenie, Dyrektor ma prawo powiadomić o tym fakcie Policję, Sąd Rodzinny oraz Powiatową Stację Epidemiologiczną.

 6. Wskazana przez dyrektora pracownik (wychowawca) kontaktuje się telefonicznie z rodzicami pozostałych dzieci z grupy i informuje o zaistniałej sytuacji.

 7. Opiekun grupy, jeśli to możliwe, przeprowadza dzieci do innej, pustej Sali lub na ogród a sala, w której przebywało dziecko z objawami chorobowymi jest myta i dezynfekowana (mycie podłogi, mycie i dezynfekcja – stolików, krzeseł, zabawek).

 8. Dziecko w izolacji przebywa pod opieką pracownika przedszkola, który zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa – przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia dezynfekuje ręce, przed wejściem do pomieszczenia zakłada maseczkę ochronną, fartuch i rękawiczki.

 9. Rodzice izolowanego ucznia odbierają dziecko z przedszkola przy głównych drzwiach wejściowych do budynku placówki.

 10. W przypadku wystąpienia u pracownika przedszkola będącego na stanowisku niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19, pracownik niezwłocznie przerywa swoją pracę i informuje dyrektora lub osobę wyznaczoną o podejrzeniu – zachowując stosowny dystans i środki ostrożności, aby nie dochodziło do przenoszenia zakażenia.

 11. Dyrektor lub osoba wyznaczona wstrzymuje przyjmowanie do przedszkola kolejnych dzieci do czasu wymycia i dezynfekcji obszaru, w którym przebywał i poruszał się pracownik.

 12. Dyrektor lub osoba wyznaczona zawiadamia powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną (numer znajduje się na tablicy ogłoszeń przy holu) i wprowadza do stosowania na terenie placówki instrukcji i poleceń przez nią wydawanych.

 13. Obszar, w którym przebywał i poruszał się pracownik z podejrzeniem zakażenia COVID-19 jest niezwłocznie skrupulatnie myty, a powierzchnie dotykowe, takie jak klamki, włączniki światła, poręcze, są dezynfekowane przez osobę do tego wyznaczoną.

 14. Pomieszczenie, które przeznaczone było do izolacji osoby z objawami chorobowymi po opuszczeniu go przez osobę z objawami, jest myte i dezynfekowane są powierzchnie dotykowe.

 15. Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona sporządza listę osób, z którymi osoba podejrzana o zakażenie miała kontakt, aby w razie potrzeby przekazać ją powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

 16. Dyrektor informuje organ prowadzący o wszelkich stwierdzonych objawach chorobowych dzieci czy pracowników wskazujących na możliwość zakażenia COVID-19.

 17. Dyrektor wraz z organem prowadzącym na podstawie wytycznych, instrukcji powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej podejmują decyzję odnośnie dalszych działań w przypadku stwierdzenia na terenie placówki zakażenia.

 18. W przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników o potwierdzonym zarażeniu wirusem COVID-19 u osoby, która przebywała w ostatnim tygodniu w placówce, Dyrektor niezwłocznie informuje organ prowadzący i kontaktuje się z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek, instrukcji do dalszego postępowania.

XIII. POSTĘPOWANIE NA WYPADEK CHOROBY LUB PODEJRZENIA ZAKAŻENIA COVID – 19 WŚRÓD PERSONELU PRZEDSZKOLA

1. Do pracy w przedszkolu mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę. Każdy pracownik będzie miał po przyjściu do placówki zmierzoną temperaturę.

2. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów wskazujących na chorobę lub zakażenie pracownicy nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się z stacją sanitarno – epidemiologiczną lub szpitalem zakażnym, gdy objawy zakażenia nasilają się.

3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego w pracy niepokojących objawów chorobowych należy odizolować go w pomieszczeniu wyposażonym w środki ochrony i płyn dezynfekujący. Należy niezwłocznie powiadomić stację sanitarno – epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji.

4. Obszar, w którym poruszał się pracownik należy dokładnie wysprzątać oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty).

XIV. INFORMACJA DLA RODZICÓW O CZYNNNIKACH RYZYKA COVID – 19

COVID-19 to ostra choroba układu oddechowego wywołana przez nowego ludzkiego koronawirusa (SARS-CoV-2, nazywanego również wirusem powodującym COVID-19). Śmiertelność z powodu tej choroby jest większa u osób w wieku ≥60 lat oraz u chorych na chorobę układu sercowo-naczyniowego, przewlekłą chorobę układu oddechowego, cukrzycę lub nowotwór złośliwy.

Zazwyczaj choroba przebiega u dzieci łagodnie. Nie znaczy to jednak, że nie zakażają się wirusem, nie chorują, ani że nie mogą zakazić innych osób. Cięższą postacią choroby zagrożone są osoby z obniżoną odpornością lub towarzyszącymi chorobami przewlekłymi.

Dzieci, jeśli zakażą się koronawirusem, przechodzą przez chorobę bardzo lekko, czasem wręcz bezobjawowo. Z tego powodu, z uwagi na dobro Twoich rodziców, starszego pokolenia, ogranicz kontakt dziecka z nimi. Pamiętaj, że dzieci mogą zakażać, a dla osób starszych, z obniżoną odpornością, choroba powodowana przez koronawirusa może być groźna.

Stosuj się do zaleceń dotyczących dzieci, m.in. przebywania w domu, przestrzegania zasad higieny. Dzięki temu ograniczysz ryzyko zakażenia się dziecka.

To Państwo jako rodzice ponosicie pełną odpowiedzialność za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka do przedszkola.

XV. PRZEPISY KOŃCOWE

1. Procedury bezpieczeństwa obowiązują w przedszkolu od dnia 1 września 2020 r. do czasu ich odwołania.

2. Wszyscy pracownicy przedszkola i rodzice zobowiązani się do ich stosowania i przestrzegania.

Nasze Grupy

Elfy

Elfy

Grupa I - dzieci 3 letnie
Panie: Dyrektor Jolanta Januszkiewicz, Aleksandra Wis

Grupa Elfy
Chochliki

Chochliki

Grupa II - dzieci 3-4 letnie
Panie: Maria Lipiec, Wioleta Flis

Grupa Chochliki
Świetliki

Świetliki

Grupa III - dzieci 4 i 5 letnie
Panie: Anna Wójcik, Klaudia Lesińska

Grupa Świetliki
Skrzaty

Skrzaty

Grupa IV - dzieci 5 letnie
Panie: Marta Szewczyk, Jolanta Szot

Grupa Skrzaty
Wodniki

Wodniki

Grupa V - dzieci 5 i 6 letnie
Pani: Krystyna Bochnacka, Anna Szafraniec

Grupa Wodniki