Jump to content

UWAGA!

21 lutego 2022

SZANOWNI RODZICE,

od dnia 01 marca 2022r. rozpocznie się elektroniczna rekrutacja do przedszkoli publicznych
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto
Szczecin, na rok szkolny 2022/2023.

Rekrutacji dokonuje się przez stronę internetową:

nabor.pcss.pl/szczecin

Niniejsza rekrutacja nie obejmuje przedszkoli i placówek niepublicznych.

1. WAŻNE DATY

W dniach 22 lutego 28 lutego 2022r. składanie przez Rodziców dzieci już przyjętych
do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej,
deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu/ oddziale
przedszkolnym w szkole;

W dniach 01 marca 18 marca 2022r. składanie przez Rodziców wniosków
do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej,
wraz z wymaganymi dokumentami/ dotyczy dzieci, które w roku szkolnym 2021/2022 nie
uczęszczają do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach;

Dnia 15 kwietnia 2022r. do godz. 15.00 podanie do publicznej wiadomości listy
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;

W dniach 19 22 kwietnia 2022r. potwierdzenie przez rodziców woli przyjęcia dziecka
do przedszkola w formie pisemnego oświadczenia. Niezłożenie oświadczenia
w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu;

Dnia 25 kwietnia 2022r. do godz. 15.00 podanie do publicznej wiadomości listy
kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych;

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz
przyjętych i nieprzyjętych zostanie umieszczona w widocznym miejscu,
w siedzibie placówki, lub będzie dostępna dla kandydata na stronie Naboru
na jego indywidualnym koncie

2. KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O MIEJSCE W PRZEDSZKOLU?

W rekrutacji mogą uczestniczyć dzieci urodzone w latach 2016 2019 tj. w wieku

3 6 lat.

W wyjątkowo uzasadnionych przypadkach do przedszkola może zostać przyjęte
również dziecko, które w dniu 1 września 2022r. będzie miało ukończone 2,5 roku
(urodzone w okresie styczeń luty 2020r.).

W rekrutacji mogą uczestniczyć wyłącznie dzieci zamieszkałe wraz z rodzicami
w Gminie Miasto Szczecin, które w roku szkolnym 2021/2022 nie uczęszczały do
przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych lub
chcą zmienić placówkę.

DZIECI 3 5 LETNIE (rok urodzenia 2019 2017)

Z dniem 1 września 2022r. na wniosek rodziców edukację przedszkolną mogą rozpocząć
dzieci trzy, cztero i pięcioletnie (rok urodzenia 2019,2018,2017).

Zgodnie z powyższym dzieci w wieku 35 lat mają prawo do korzystania z wychowania
przedszkolnego
w:
1.
przedszkolu,
2.
oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.
Możecie Państwo wybrać z listy trzy preferowane placówki.

Na pierwszym miejscu proszę wpisać tę placówkę,

na której najbardziej Państwu zależy.

DZIECI 6 LETNIE (rok urodzenia 2016)

W roku szkolnym 202
2/2023 dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne
przygotowanie przedsz
kolne w:
1.
oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub
2.
przedszkolu.
Można wybrać nie więcej niż trzy placówki.

Na pierwszym miejscu proszę wpisać tę placówkę,

na której najbardziej Państwu zależy.

W jakim przypadku dziecko 6 letnie może rozpocząć edukację
w klasie pierwszej?

Na wniosek rodziców naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej może rozpocząć
dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat, jeżeli:

korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok
szk
olny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej (opinia poradni
psychologiczno
pedagogicznej nie jest wymagana), albo
nie korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym
rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole pods
tawowej ale posiada
opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej
, wydaną przez
publiczną
poradnię psychologiczno pedagogiczną.
Dziecko 6 letnie, które zostanie wcześniej przyjęte do pierwszej klasy szkoły podstawowej,
jest zwolnione z obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.

3. KRYTERIA REKRUTACJI

PIERWSZY ETAP REKRUTACJI
KRYTERIA USTAWOWE

Do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej przyjmuje się
kandydatów zamieszkałych wraz z rodzicami na obszarze Gminy Miasto Szczecin.

Nasze Grupy

Elfy

Elfy

Grupa I - dzieci 3 letnie
Panie: Dyrektor Jolanta Januszkiewicz, Aleksandra Wis

Grupa Elfy
Chochliki

Chochliki

Grupa II - dzieci 3-4 letnie
Panie: Maria Lipiec, Wioleta Flis

Grupa Chochliki
Świetliki

Świetliki

Grupa III - dzieci 4 i 5 letnie
Panie: Anna Wójcik, Klaudia Lesińska

Grupa Świetliki
Skrzaty

Skrzaty

Grupa IV - dzieci 5 letnie
Panie: Marta Szewczyk, Jolanta Szot

Grupa Skrzaty
Wodniki

Wodniki

Grupa V - dzieci 5 i 6 letnie
Pani: Krystyna Bochnacka, Anna Szafraniec

Grupa Wodniki