Jump to content

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa PP64 w związku z wystąpieniem COVID-19

10 maja 2020

ZARZĄDZENIE NR 11

DYREKTORA Przedszkola Publicznego nr 64 w Szczecinie z dnia 6.05.2020

w sprawie wprowadzenia w przedszkolu Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w związku
z wystąpieniem COVID-19

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Wprowadzam w Przedszkolu Publicznym nr 64 Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem COVID-19, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zobowiązuję wszystkich pracowników przedszkola do zapoznania się z Procedurami w terminie 2 dni od ich wprowadzenia oraz ich przestrzegania i stosowania.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 6 maja 2020r. i podlega ogłoszeniu na stronie przedszkola i tablicy informacyjnej..

______________________

Podpis Dyrektora

Podpis i pieczątki znajdują się na wersji papierowej dokumentu.

Procedura bezpiecznej organizacji opieki na terenie placówki w związku z reżimem sanitarnym związanym ze stanem epidemii w kraju
w Przedszkolu Publicznym nr 64 w Szczecinie

 1. Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.),

 • Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59),

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148),

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.),

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 • Wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego)

 • Wytyczne Ministerstwa Zdrowia , Ministerstwa Edukacji Narodowej i GIS – ulotka informacyjna

 1. Cel procedury

Celem procedury jest ustalenie zasad funkcjonowania placówki w związku z nałożeniem na placówki obowiązku utrzymywania reżimu sanitarnego.

 1. Przedmiot procedury

Przedmiotem niniejszej procedury jest określenie:

 • zasad pracy dla pracowników,
 • zasad organizacji opieki w placówce,
 • zasad dotyczących żywności i żywienia dzieci,
 • zasad dezynfekcji,
 • zasad obecności osób trzecich na terenie placówki,
 • regulamin dla rodziców,
 • zasad postępowania na wypadek stwierdzenia na terenie przedszkola zakażenia COVID-19 .
 1. Zakres procedury

Zakres stosowania dotyczy wszystkich pracowników przedszkola, wychowanków przedszkola, a także rodziców/opiekunów prawnych wychowanków placówki.

Dyrektor:

 1. nadzoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników przedszkola zgodnie z powierzonymi im obowiązkami;

 2. dba o tym by w salach, w których spędzają czas dzieci nie było zabawek, przedmiotów, których nie da się skutecznie zdezynfekować;

 3. prowadzi komunikację z rodzicami dotyczącą bezpieczeństwa dzieci w placówce;

 4. kontaktuje się z rodzicem/rodzicami/opiekunem prawnym/opiekunami prawnymi – telefonicznie, w przypadku stwierdzenia podejrzenia choroby u ich dziecka;

 5. informuje organ prowadzący o zaistnieniu podejrzenia choroby u dziecka, pracownika;

 6. współpracuje ze służbami sanitarnymi;

 7. instruuje pracowników o sposobie stosowania procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia;

 8. zapewnia taką organizację, która uniemożliwi stykania się ze sobą poszczególnych grup dzieci, a dana grupa będzie przebywać w wyznaczonej, stałej sali, zaś grupą będą się opiekowali Ci sami opiekunowie;

 9. informuje rodziców o obowiązujących w przedszkolu procedurach postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia za pomocą poczty elektronicznej.

Każdy pracownik placówki zobowiązany jest:

1) Stosować zasady profilaktyki zdrowotnej:

a. Regularnego mycia rąk przez 20 sekund mydłem i wodą lub środkiem dezynfekującym zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych,

b. Kasłania, kichania w jednorazową chusteczkę lub wewnętrzną stronę łokcia,

c. Unikania kontaktu z osobami, które źle się czują;

2) Dezynfekować ręce niezwłocznie po wejściu do budynku placówki;

3) Informować dyrektora lub osobę go zastępującą o wszelkich objawach chorobowych dzieci;

4) Postępować zgodnie z zapisami wprowadzonymi Procedurami bezpieczeństwa;

5) Zachowywać dystans między sobą – minimum 1,5 m.

12. Personel kuchenny nie kontaktuje się bezpośrednio z dziećmi oraz wychowawcami, woźnymi dzieci.

 1. Praca personelu

 1. Pracownik po wejściu na teren placówki dezynfekuje ręce i dokonuje pomiaru temperatury, gdy nie przekracza ona 37*C oraz nie zaobserwował u siebie objawów chorobowych może rozpocząć pracę i udać się na swoje stanowisko pracy.

 2. Przed wejściem na salę czy rozpoczęciem pracy w kuchni czy też na innym stanowisku pracy, pracownik zobowiązany jest umyć i zdezynfekować ręce.

 3. Pracownik przygotowujący posiłki, powinien być wyposażony, podczas przygotowywania i podawania posiłków, w fartuch ochronny, rękawiczki oraz przyłbicę. Przed przygotowaniem posiłków myje i dezynfekuje ręce wg instrukcji.

 4. Pracownicy utrzymują się ścieżek komunikacyjnych, wyznaczonych przez Dyrekcję względem ich stanowisk pracy.

 5. Personel kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi oraz z personelem opiekującym się dziećmi.

 6. Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy zostali zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej- jednorazowe rękawiczki, maseczki, a także fartuchy z długim rękawem (do użycia w razie konieczności przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka).

 7. Pracownicy placówki zobligowani są do utrzymywania co najmniej 1,5 odległości między sobą.

 8. Poruszanie się pracowników pomiędzy placówkami jest zabronione.

 1. Organizacja opieki w placówce

 1. Jedna grupa dzieci przebywa w jednej wyznaczonej i stałej Sali, korzysta z wyznaczonych toalet.

 2. Do grupy przydzieleni są ci sami opiekunowie.

 3. W grupie przedszkolnej może przebywać do 10 dzieci Jednakże minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci nie może być mniejsza niż 4m kwadratowe na każde jedno dziecko i każdego opiekuna.

 4. Ze względu na mieszanie się dróg komunikacyjnych oraz jednej toalety na 2 grupy pomieszczenie grupy II /sala przechodnia/ w przedszkolu będą funkcjonować tylko 4 oddziały.

 5. W przypadku braku miejsc dla dzieci, o pierwszeństwie skorzystania z opieki zorganizowanej na terenie placówki decyduje organ prowadzący po zapoznaniu się z sugestiami otrzymanymi z Ministerstwa.

 6. Pierwszeństwo w skorzystaniu z opieki zorganizowanej mają dzieci pracowników ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i produkcji, oraz osób zwalczających i przeciwdziałających rozprzestrzenianiu się wirusa SARC-Co-2.

 7. W sali, w której przebywa grupa należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać i zdezynfekować. Ilość zabawek ograniczona.

 8. Dzieci nie mogą przynosić do przedszkola zabawek z domu.

 9. Nie mogą również wynosić np. kartek, kolorowanek z placówki.

 10. Monitorowanie obecności dzieci, sporządzanie każdego dnia imiennej listy dzieci przebywających w tej samej sali wraz z nazwiskami opiekunów i osób, z którymi miały kontakt w przedszkolu.

 11. W miarę możliwości sale przedszkolne są wietrzone co godzinę, w czasie pobytu dzieci na placu zabaw, posiłków, jak i również podczas zajęć.

 12. Grupy przedszkolne nie mogą się spotykać.

 13. Możliwość korzystania z przedszkolnych placów zabaw, ale tylko przy zapewnieniu ich zdezynfekowania – jeśli jakieś urządzenie nie będzie mogło przejść takiego procesu, trzeba je oznaczyć taśmą, która uniemożliwi dzieciom zabawę

 14. Dzieci mogą przebywać na przedszkolnym placu zabaw przy ograniczeniu korzystania z wyłączonych z użytkowania zabawek i sprzętów.

 15. Zakazuje się wychodzenia z podopiecznymi na spacery poza teren placówki.

 16. Zakazuje się na terenie placówki mycia zębów przez dzieci do odwołania.

 17. Do odwołania dzieci nie korzystają z leżakowania.

 18. W placówce zostaje wyznaczona sala do izolacji osób z objawami chorobowymi.

 1. Gastronomia

 1. Wodę pitną dla dzieci nalewa nauczyciel do kubeczków / szklanek, które od razu po użyciu wydawane są do brudnej kuchni i wyparzane.

 2. Blaty, stoły, powierzchnie, opakowania produktów dezynfekuje się przed każdym użyciem w celu przygotowania posiłku.

 3. Posiłki powinny być dostarczane bezpośrednio z kuchni windą spożywczą i odbierane przez woźne, wydawane dzieciom z zachowaniem bezpieczeństwa, naczynia brudne w przeznaczonym do tego celu pojemniku wynoszone są bezpośrednio do aneksu kuchennego /brudnik/ i myte w zmywarkach..

 4. Pracownicy kuchni (nie wchodzą na teren oddziału). Dalej posiłkami zajmują się woźne. Pracownicy przygotowujący posiłki nie powinni mieć kontaktu z osobami sprawującymi opiekę nad dziećmi.

 5. Podczas przygotowywania i wydawania posiłku pracownicy są wyposażeni w fartuch, rękawiczki jednorazowe, maseczki lub przyłbice.

 6. Przestrzegają zaleceń HACAP obowiązujących w przedszkolu.

 7. Korzystanie z posiłków jest możliwe tylko i wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych.

 8. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce i wyparzać w temperaturze minimum 60 stopni Celsjusza.

 9. Zaleca się używanie tylko naczyń wielorazowego użytku.

 10. Dostawcy towarów spożywczych pozostawiają towar na rampie , który jest wnoszony przez konserwatora ,intendenta i dezynfekowany przez pracowników kuchni bezpośrednio przed ułożeniem na półkach w magazynie, i jeszcze raz przed bezpośrednim użyciem.

 1. Dezynfekcja

 1. Osoby dorosłe wchodzące na teren placówki muszą zdezynfekować ręce.

 2. Rodzice/ opiekunowie wyposażeni są w rękawiczki i maseczkę zakrywająca nos i usta.

 3. Dzieci myją ręce przed wejściem na salę, po skorzystaniu z toalety, po przyjściu z placu zabaw, przed jedzeniem i po jedzeniu.

 4. Prowadzony jest monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników.

 5. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

 6. Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy zostają zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej — jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, a także fartuchy z długim rękawem (do użycia w razie konieczności np. przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka – adekwatnie do aktualnej sytuacji).

 7. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszono plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.

 8. Toalety są dezynfekowane na bieżąco.

 9. Dyrekcja kontroluje monit czynności porządkowych (załącznik nr 1) oraz plan dezynfekcji (załącznik nr 2).

X. Przebywanie osób trzecich

 1. Na czas obowiązywania procedur związanych z zapewnieniem reżimu sanitarnego wprowadza się zakaz przebywania na terenie placówki osób postronnych.

IX REGULAMIN DLA RODZICÓW

Przedszkola są czynne wyłącznie dla rodziców dzieci pracujących, nie wykonujących pracy zdalnie, nie przebywający na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, wychowawczym, którzy nie mają innej możliwości zapewnienia dziecku opieki oraz nie pobierają zasiłku opiekuńczego na dzieckoobowiązek dostarczenia zaświadczenia od pracodawcy obojga rodziców ,

 1. Zgodnie z rekomendacją MEN w pierwszej kolejności przyjmowanie dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 1. Rodzic deklarujący uczęszczanie dziecka do przedszkola składa oświadczenie, że nie jest objęty kwarantanną oraz zobowiązanie, że w przypadku objęcia rodzica lub osoby wspólnie zamieszkującej kwarantanną niezwłocznie powiadomi o tym dyrektora przedszkola. Objęcie rodzica lub osoby wspólnie zamieszkującej kwarantanną uniemożliwia korzystanie dziecka z opieki w przedszkolu.

 1. Zakazuje się przyprowadzać do przedszkola dzieci zakatarzone, kaszlące, z podwyższoną temperaturą.

 2. Pracownik przedszkola sprawdza temperaturę każdego dziecka oraz jego rodzica/opiekuna przy wejściu. Jeśli będzie 37 st lub więcej to rodzic zabiera dziecko do domu.

 3. Jeśli w trakcie pobytu w przedszkolu dziecko będzie kasłać, kichać lub skarżyć się na ból, to zostanie odizolowane i rodzic musi je odebrać w ciągu 1 godziny. Następnego dnia może dziecko przyprowadzić wyłącznie po dostarczeniu zaświadczenia lekarskiego, że dziecko jest zdrowe

 4. Jeżeli dziecko ukończyło 4 lata w drodze do i z przedszkola musi mieć zasłonięte usta i nos

 5. Należy przypominać dzieciom podstawowe zasady higieny, takie jak: nieprzytulanie na powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, mycie rąk, zasłanianie ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu. Zobowiązać rodziców do uczenia dzieci zasad higieny

 1. Rodzice nie wchodzą do przedszkola

 2. Jeżeli kilkoro rodziców przyjdzie jednocześnie, czekają na przyjęcie dziecka zachowując przepisowe odległości

 3. W drzwiach przedszkola dziecko przekazywane jest przez rodzica pracownikowi przedszkola.

 4. Pracownik sprawdza przy wejściu temperaturę każdego dziecka oraz jego rodzica/opiekuna. Jeśli będzie 37st lub więcej, dziecko nie jest przyjmowane do przedszkola, rodzic zabiera dziecko do domu.

 5. Pracownik przedszkola zaprowadza dziecko do szatni i jeśli jest taka potrzeba pomaga mu się rozebrać

 6. Po wejściu do sali dziecko myje rączki

 7. przy wejściu do przedszkola i sal ma być obowiązkowo umieszczony pojemnik z płynem do dezynfekcji.

 8. Dziecko z przedszkola odbieramy podając nazwisko i imię dziecka pracownikowi pełniącemu dyżur przy wejściu , dziecko jest przyprowadzane przez pracownika i oddane pod opiekę rodzicowi.

 9. Na czas pracy przedszkola, drzwi wejściowe do budynku przedszkola są zamykane od 9,00 – 14,00 .
 1. Każdorazowa nieobecność dziecka w przedszkolu musi być zgłoszona i odnotowana z podaniem przyczyny nieobecności

 2. Przed oddaniem dziecka pod opiekę przedszkola rodzic wypełnia oświadczenia o zapoznaniu się z procedurami i ewentualnym ryzykiem, że nie jest objęty kwarantanną /członkowie rodziny/, przedstawia zaświadczenia o zatrudnieniu /z bieżącą datą/, w miarę możliwości ustala godziny przyprowadzania i odbioru dziecka z placówki.

 3. W związku z zapewnieniem dzieciom bezpiecznego pobytu w przedszkolu /nie mieszanie dzieci w grupach /funkcjonowanie placówki w godzinach od 6,00do 16,30 jest utrudnione / nie możemy łączyć grup rano i po południu/ . dlatego proponujemy godziny przyprowadzania ustalić od 7,30, a godziny odbioru do 16,00.

 

XI Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19

 1. W przedszkolu wyznaczone zostało pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe. Pomieszczenie to zostało zaopatrzone w maseczki, rękawiczki i przyłbicę, fartuch ochronny oraz płyn do dezynfekcji rąk (w oraz przed wejściem do pomieszczenia).
 2. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka (takich jak kaszel, gorączka, duszności, katar), dziecko jest niezwłocznie izolowane od grupy – służy do tego specjalnie przygotowane pomieszczenie.
 3. Pracownik, który zauważył objawy chorobowe, informuje o tym dyrektora lub osobę go zastępującą.
 4. Dyrektor kontaktuje się niezwłocznie – telefonicznie z rodzicem/rodzicami/opiekunem/opiekunami dziecka i wzywa do niezwłocznego odbioru dziecka z placówki informując o powodach.
 5. W przypadku ignorowania prośby o odbiór dziecka podejrzanego o zarażenie, Dyrektor ma prawo powiadomić o tym fakcie Policję, Sąd Rodzinny oraz Powiatową Stację Epidemiologiczną.
 6. Wskazana przez dyrektora pracownik ( wychowawca) kontaktuje się telefonicznie z rodzicami pozostałych dzieci z grupy i informuje o zaistniałej sytuacji.
 7. Opiekun grupy, jeśli to możliwe, przeprowadza dzieci do innej, pustej sali, a sala, w której przebywało dziecko z objawami chorobowymi jest myta i dezynfekowana (mycie podłogi, mycie i dezynfekcja – stolików, krzeseł, zabawek).
 8. Dziecko w izolacji przebywa pod opieką pracownika przedszkola, który zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa – przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia dezynfekuje ręce, przed wejściem do pomieszczenia zakłada maseczkę ochronną i rękawiczki.
 9. Rodzice izolowanego ucznia odbierają dziecko z przedszkola przy głównych drzwiach wejściowych do budynku placówki.
 10. W przypadku wystąpienia u pracownika przedszkola będącego na stanowisku niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19, pracownik niezwłocznie przerywa swoją pracę i informuje dyrektora lub osobę wyznaczoną o podejrzeniu – zachowując stosowny dystans i środki ostrożności, aby nie dochodziło do przenoszenia zakażenia.
 11. Dyrektor lub osoba wyznaczona wstrzymuje przyjmowanie do przedszkola kolejnych dzieci do czasu wymycia i dezynfekcji obszaru, w którym przebywał i poruszał się pracownik.
 12. Dyrektor lub osoba wyznaczona zawiadamia powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną (numer znajduje się na tablicy ogłoszeń i wprowadza do stosowania na terenie placówki instrukcji i poleceń przez nią wydawanych.
 13. Obszar, w którym przebywał i poruszał się pracownik z podejrzeniem zakażenia COVID-19 jest niezwłocznie skrupulatnie myty, a powierzchnie dotykowe, takie jak klamki, włączniki światła, poręcze, są dezynfekowane przez osobę do tego wyznaczoną.
 14. Pomieszczenie, które przeznaczone było do izolacji osoby z objawami chorobowymi po opuszczeniu go przez osobę z objawami, jest myte i dezynfekowane są powierzchnie dotykowe.
 15. Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona sporządza listę osób, z którymi osoba podejrzana o zakażenie miała kontakt, aby w razie potrzeby przekazać ją powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.
 16. Dyrektor informuje organ prowadzący o wszelkich stwierdzonych objawach chorobowych dzieci czy pracowników wskazujących na możliwość zakażenia COVID-19.
 17. Dyrektor wraz z organem prowadzącym na podstawie wytycznych, instrukcji powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej podejmują decyzję odnośnie dalszych działań w przypadku stwierdzenia na terenie placówki zakażenia.
 18. W przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników o potwierdzonym zarażeniu wirusem COVID-19 u osoby, która przebywała w ostatnim tygodniu w placówce, Dyrektor niezwłocznie informuje organ prowadzący i kontaktuje się z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek, instrukcji do dalszego postępowania.

Przepisy końcowe

 1. Procedury bezpieczeństwa obowiązują w przedszkolu od momentu przyjmowania dzieci do przedszkola.
 2. Wszyscy pracownicy przedszkola, rodzice zobowiązani są do ich stosowania i przestrzegania.

 

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW O CZYNNNIKACH RYZYKA COVID – 19

COVID-19 to ostra choroba układu oddechowego wywołana przez nowego ludzkiego koronawirusa (SARS-CoV-2, nazywanego również wirusem powodującym COVID-19). Śmiertelność z powodu tej choroby jest większa u osób w wieku ≥60 lat oraz u chorych na chorobę układu sercowo-naczyniowego, przewlekłą chorobę układu oddechowego, cukrzycę lub nowotwór złośliwy.

Zazwyczaj choroba przebiega u dzieci łagodnie. Nie znaczy to jednak, że nie zakażają się wirusem, nie chorują, ani że nie mogą zakazić innych osób. Cięższą postacią choroby zagrożone są osoby z obniżoną odpornością lub towarzyszącymi chorobami przewlekłymi.

Dzieci, jeśli zakażą się koronawirusem, przechodzą przez chorobę bardzo lekko, czasem wręcz bezobjawowo. Z tego powodu, z uwagi na dobro Twoich rodziców, starszego pokolenia, ogranicz kontakt dziecka z nimi. Pamiętaj, że dzieci mogą zakażać, a dla osób starszych, z obniżoną odpornością, choroba powodowana przez koronawirusa może być groźna.

Stosuj się do zaleceń dotyczących dzieci, m.in. przebywania w domu, przestrzegania zasad higieny. Dzięki temu ograniczysz ryzyko zakażenia się dziecka.

To Państwo jako rodzice ponosicie pełną odpowiedzialność za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka do przedszkola.

Nasze Grupy

Elfy

Elfy

Grupa I - dzieci 3 letnie
Panie: Dyrektor Jolanta Januszkiewicz, Aleksandra Wis

Grupa Elfy
Chochliki

Chochliki

Grupa II - dzieci 3-4 letnie
Panie: Maria Lipiec, Wioleta Flis

Grupa Chochliki
Świetliki

Świetliki

Grupa III - dzieci 4 i 5 letnie
Panie: Anna Wójcik, Klaudia Lesińska

Grupa Świetliki
Skrzaty

Skrzaty

Grupa IV - dzieci 5 letnie
Panie: Marta Szewczyk, Jolanta Szot

Grupa Skrzaty
Wodniki

Wodniki

Grupa V - dzieci 5 i 6 letnie
Pani: Krystyna Bochnacka, Anna Szafraniec

Grupa Wodniki