Jump to content

Roczny plan pracy

Roczny plan pracy

Podstawa prawna:
Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego. (Dz.U. 2017 poz. 1658)
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292). Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz.  60).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r. (Dz.U. z 2017r. poz. 356) w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r.(Dz. U. z 2017r. poz. 1591), w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
Statut Przedszkola Publicznego nr 64 w Szczecinie

Roczny plan pracy przedszkola powstał w oparciu o:
diagnozę potrzeb i zainteresowań,
koncepcję pracy przedszkola
program wychowawczy przedszkola
wnioski z nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2016/2017
oczekiwania rodziców wobec przedszkola,
treści zawarte w dopuszczonych do użytku i przyjętych do realizacji programach wychowania przedszkolnego,
treści podstawy programowej.
wnioski z przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej
podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018

Wnioski z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2016/2017:
Kontynuować realizację zadań profilaktyczno – wychowawczych, które cieszą się dużym zainteresowaniem .
Nadal zachęcać rodziców do aktywnego uczestniczenia w życiu przedszkola.
Pozyskiwać w środowisku lokalnym partnerów wspierających działania przedszkola.
Stwarzać warunki do rozwoju osobowego i zawodowego nauczycieli.
W dalszym ciągu ulepszać bazę przedszkola, w miarę możliwości zakupić brakujące pomoce dydaktyczne.
Przestrzegać prawa oświatowego i wdrażać nauczycieli do bieżącej pracy z przepisami prawa.
W dalszym ciągu rozpoznawać potrzeby w zakresie opieki i zapewniać dzieciom i rodzicom wszelkie dostępne formy pomocy.

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018:
Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.
Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.
Bezpieczeństwo w internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych.
Wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół i placówek.
Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.
Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty.

I.Priorytety i cele przedszkola na rok szkolny 2017/2018:

Organizowanie warunków do realizacji procesu edukacyjnego, wspomagającego rozwój dziecka w obszarze poznawczym.
Organizowanie aktywności dziecka w zakresie nabywania samodzielności w czynnościach samoobsługowych.
Wzmacnianie poczucia wartości poprzez realizację programu edukacyjnego „Wychowanie do wartości”.
Organizacja warunków sprzyjających rozwojowi ekspresji językowej dziecka poprzez stosowanie aktywnych metod pracy i bezpośredni kontakt z literaturą, sztuką i teatrem.

II.Założenia główne z koncepcji pracy przedszkola:
• Realizacja działań w zakresie zrównoważonego rozwoju.
• Wspieramy indywidualny rozwój osobowości, zainteresowań i uzdolnień.
• Stwarzanie różnorodnych sytuacji edukacyjnych prowadzących do zaspokajania naturalnej ciekawości, inspirowanie aktywności i samodzielności, kształtowanie konkretnych umiejętności dzieci.
• Dbamy o prawidłowy rozwój emocjonalny: stwarzamy warunki dające dzieciom szansę, by stawały się: otwarte na ludzi, samodzielne, gotowe do podejmowania ryzyka, radzące sobie w różnych, często trudnych sytuacjach, ufne w swoje możliwości, odpowiedzialne.
• Uczymy bezpiecznych zachowań oraz umiejętnego radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia, przy udziale autorytetów – służb mundurowych ,ratunkowych.
• Dążymy, by rodzice byli partnerami i współtwórcami sukcesów swoich dzieci poprzez udział w planowaniu zadań, życiu przedszkola.
• Współdziałamy z lokalnymi instytucjami i promujemy placówkę w środowisku.
• Ustawicznie się doskonalimy, aby zapewnić dzieciom edukację na najwyższym poziomie.

III.Diagnoza stanu przedszkola na dzień 30.08.2017
Przedszkole wyróżnia atrakcyjna oferta edukacyjna, autorskie programy edukacyjne wspomagają pracę z dziećmi.
Przedszkole działa zgodnie z kalendarzem imprez, uroczystości i wycieczek.
W przedszkolu panuje dobra atmosfera pracy.
Przedszkole jest bezpiecznym miejscem pracy i pobytu dziecka.
Nauczyciele mają wysokie kwalifikacje i nadal doskonalą swoje umiejętności.
Rozwijana jest współpraca ze środowiskiem lokalnym: instytucjami oświatowymi i społecznymi.
Rodzice są zadowoleni z usług placówki.
Baza lokalowa przedszkola i jego wyposażenie pozwalają na realizację przyjętych programów. Kąciki zainteresowań i atrakcyjne zabawki zachęcają dzieci do swobodnej, twórczej zabawy. Teren przy przedszkolu sprzyja zabawom na świeżym powietrzu i umożliwia prowadzenie obserwacji przyrodniczych.

Obszar : Opieka , wychowanie , edukacja.
Organizacja procesów wspomagania rozwoju i edukacji dzieci.
Doskonalenie systemu wychowawczego , kształtowanie postaw dzieci i respektowanie norm społecznych.
Tworzenie warunków do rozwoju samodzielności dzieci.
Promocja zdrowia, bezpieczeństwa i aktywności ruchowej.
Nabywanie wiadomości i umiejętności . Wyzwalanie aktywności poznawczej.
Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka.
Doskonalenie systemu wspierania rozwoju każdego dziecka i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
Poszerzanie oferty przedszkola, rozwijanie zainteresowań dzieci – organizowanie zajęć dla dzieci uzdolnionych.
Obszar: Funkcjonowanie przedszkola w środowisku.
Organizacja wydarzeń przedszkolnych środowiskowych we współpracy z rodzicami i partnerami zewnętrznymi.
Promocja przedszkola i system obiegu informacji.
Działania na rzecz środowiska społecznego.
Współpraca z rodzicami i wspieranie rodziny w wychowywaniu dzieci.
Współpraca z instytucjami i innymi podmiotami środowiska.
Obszar: Organizacja i zarządzanie przedszkolem.
Doskonalenie systemu dokumentowania pracy przedszkola.
Aktualizacja prawa wewnętrznego.
Harmonogram zebrań rady pedagogicznej.
Przydział zadań dodatkowych oraz zajęć dodatkowych z dziećmi.

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

Program adaptacyjny „Szczęśliwy przedszkolak” został opracowany dla potrzeb dzieci nowoprzyjętych do przedszkola i będzie wprowadzany w miesiącach: czerwiec, sierpień, wrzesień.

Program adaptacyjny oparty na wiedzy o rozwoju dziecka, określa system wzajemnych oddziaływań pedagogicznych oraz organizacyjnych przedszkola i rodziny, w celu stworzenia dzieciom lepszego startu przedszkolnego. Adaptacja jest to proces uzyskiwania równowagi między potrzebami dziecka a otoczeniem. Wymaga ona dużego zaangażowania rodziców i personelu przedszkola. Stroną inicjującą powinno być przedszkole.

Bez działań adaptacyjnych główny cel wychowania przedszkolnego nie może być zrealizowany.

Oddziaływanie przedszkola musi być skierowane na rodziców i na dziecko.

I. Cele ukierunkowane na rodziców wyznaczają następujące zadania:

 • zaplanowane działania przedadaptacyjne,
 • pozytywne nastawienie do przedszkola,
 • współpraca w realizacji programu adaptacyjnego.

 II. Cele ukierunkowane na dziecko wyznaczają następujące zadania : 

 • zapewnienie poczucia bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego,
 • uznanie praw dziecka do zaspokajania jego potrzeb,
 • ośmielanie dziecka do nowego otoczenia, do udziału w zabawach i zajęciach, bez ciągłego myślenia o powrocie do domu.

Głównym celem programu adaptacyjnego jest ułatwienie nowoprzyjętym do przedszkola dzieciom, startu przedszkolnego poprzez wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka w aspekcie społecznym zgodnie z jego możliwościami rozwojowymi.

Cele pośrednie:

 • ukazanie rodzicom potrzeb emocjonalnych dzieci
 • ułatwienie startu przedszkolnego dzieciom i ich rodzicom
 • obniżenie lęku dzieci przed rozstaniem z rodzicami
 • skrócenie czasu adaptacji dziecka do przedszkola
 • nawiązanie relacji z rodzicami
 • integracja ze środowiskiem przedszkolnym

Zadania przedszkola podczas realizacji programu adaptacji:

 • nawiązanie współpracy z rodziną w celu włączenia jej w przygotowanie dziecka do roli przedszkolaka;
 • ułatwienie dzieciom i rodzicom przekroczenia progu dom-przedszkole;
 • zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju w atmosferze akceptacji
 • i bezpieczeństwa;
 • uczenie sposobów radzenia sobie z własnymi emocjami, właściwego reagowania na przejawy emocji innych oraz kontrolowanie własnych zachowań; pomoc w budowaniu własnego “Ja” i zaspakajaniu poczucia bezpieczeństwa;
 • uczenie dzieci nawiązywania bliskiego i serdecznego kontaktu z innymi;
 • wdrażanie do samodzielności dziecka w czynnościach samoobsługowych;
 • uświadomienie rodzicom potrzeb emocjonalnych dzieci;
 • wzmacnianie dorosłych w roli rodziców;
 • integracja rodziców między sobą.

Po realizacji programu adaptacyjnego dziecko:

 • spokojnie rozstaje się z rodzicami w szatni,
 • uczestniczy w życiu grupy i tylko sporadycznie wspomina o rodzicach i o domu,
 • ma koleżanki i kolegów, z którymi lubi się bawić,
 • ma zaufanie do nauczycieli i pracowników przedszkola,
 • wie, że może zwracać się do wszystkich o pomoc,
 • wie, że może współdecydować o tym co będzie robić, w co się bawić,
 • zna podstawowe zasady współżycia w grupie,
 • rozumie, że pobyt w przedszkolu jest czasowy i zawsze kończy się powrotem do domu pod opiekę rodziców,
 • intuicyjnie wie jak przebiega rozkład dnia w przedszkolu, co po czym następuje /np. posiłek, zabawy, posiłek, leżakowanie, posiłek, zabawy, powrót do domu/,
 • wie, że jest ważne, każdy się z nim liczy,
 • wie, że musi zachowywać się tak, by było bezpieczne i inni w jego otoczeniu byli bezpieczni,
 • zna zasadę zakazu samodzielnego oddalania się od grupy.

 Formy, metody, materiały służące realizacji programu adaptacyjnego.

Rodzice dzieci nowoprzyjętych otrzymują od przedszkola zaproszenie na pierwsze spotkanie organizacyjne, które odbywa się w czerwcu po okresie rekrutacyjnym. Na pierwszym spotkaniu rodzice dowiadują się co można zrobić, by ich pociechy jak najłagodniej przeżyły stres rozstania i lekko zniosły proces adaptacyjny. Każdy z rodziców otrzymuje kartę informacyjną “Pierwsze kroki w przedszkolu” . W celu lepszego i szybszego poznania dziecka, jego upodobań i potrzeb oraz oczekiwań rodziców wobec naszej placówki, wśród rodziców rozprowadzane zostają “Ankiety informacyjne o dziecku”.
Podczas pierwszego spotkani rodzice zainteresowani programem adaptacyjnym wpisują się na listę osób chętnych do uczęszczania “w dniach adaptacyjnych”.

Program spotkania

W spotkaniach uczestniczą rodzice dzieci nowoprzyjętych, dyrektor, nauczyciele którzy będą pracować z tymi dziećmi.

 1. Poznajemy się:
  • zabawy integracyjne, zapoznanie ze zwyczajami przedszkola, przygotowaniem kadry, jej doświadczeniem i osiągnięciami w pracy z dziećmi;
 2. Poznajemy placówkę:
  • zwiedzamy przedszkole,
  • włączamy rodziców do realizacji programu adaptacyjnego.
 3. Prelekcja:
  • adaptacja dziecka trzyletniego do przedszkola,
  • trudności w przystosowaniu się.
 4. Każdy dzień w przedszkolu może być ciekawy:
  • zapoznajemy rodziców z umiejętnościami jakimi powinien wykazać się przedszkolak, z rozkładem dnia i organizacją pracy przedszkola;
 5. Organizacja pracy naszego przedszkola:
  • zapoznajemy rodzicom ze sposobem przepływu informacji w naszym przedszkolu,
  • regulaminami i uwarunkowaniami prawnymi działalności przedszkola-Statut,
  • programem wychowania przedszkolnego;
  • ulotka informacyjna o przedszkolu, podanie adresu strony internetowej placówki,
  • oferta edukacyjna,
  • ulotki informacyjne,
 6. Podsumowujemy spotkanie:
  • ankieta informacyjna o dziecku;
  • ankieta oczekiwania rodziców dotycząca kontaktów z nauczycielem
  • omówienie “dni adaptacyjnych” w przedszkolu – zaproszenie do udziału w spotkaniach.

Dni adaptacyjne;

 • spotkania odbywają się przez dwa dni po dwie godziny w ostatnim tygodniu czerwca,
 • zajęcia odbywają się w sali i na terenie ogrodu przedszkolnego.
 • W miesiącu sierpniu zapraszamy dzieci z rodzicami do ogrodu przedszkolnego.
 • W miesiącu wrześniu powtarzamy cykl czerwcowych spotkań adaptacyjnych z dziećmi.

Spotkanie I – poznajemy się :

Nauczycielka przygotowuje wizytówki dla dzieci i ich rodziców, wręcza je przychodzącym do sali. W drzwiach sali zajęć nauczycielka, wita się zarówno z rodzicami jak i z dzieckiem. Zaprasza do sali i proponuje zabawę swobodną (przewiduję ok. 10 minut zabawy dowolnej na czas schodzenia się dzieci). Następnie nauczycielka rozpoczyna przygotowane przez siebie zabawy integracyjne dzieci i rodziców. Przy dobrej organizacji i dynamice spotkanie powinno przebiegać sprawnie i nie powinno być zbyt rozciągnięte w czasie. Należy pamiętać, by na początku i na końcu spotkania nie zabrakło zabaw utrwalających imiona dzieci.

Spotkanie II – śpiewamy i tańczymy:

Przy okazji tego spotkania zapraszamy dzieci do zapoznania się z łazienką – pokazujemy gdzie umyć ręce, gdzie są toalety. Zachęcamy do samoobsługi. Następnie udajemy się do sali, gdzie odbywają się zajęcia z umuzykalnienia – na spotkanie zaprasza “Pani muzyka” (wszystkie zabawy prowadzi nauczycielka prowadząca zajęcia umuzykalniające przy akompaniamencie pianina).

Spotkanie III – bawimy się wspólnie na terenie ogrodu przedszkolnego- sierpień

 • najważniejsze w tym działaniu jest:
  • poznanie zasad bezpiecznego zachowania się i korzystania ze sprzętu ogrodowego,
  • nawiązanie bliższego kontaktu zarówno z dziećmi jak i ich rodzicami,
  • tworzenie atmosfery radości, przyjaźni, zaufania,
  • ogólne zrozumienie przez rodziców zarówno problemów, jak i planowych działań podejmowanych przez przedszkole.

Dziecko dojrzało do przedszkola gdy:

 • dobrze znosi nieobecność rodziców / zostaje pod opieką innych członków rodziny lub znajomych osób/;
 • z własnej inicjatywy oddala się od mamy, nie trzyma się jej kurczowo;
 • potrafi wykonywać proste czynności samoobsługowe w zakresie :
 • komunikowania potrzeb fizjologicznych,
 • umiejętności korzystania z papieru toaletowego,
 • umiejętności mycia rąk mydłem, wytarcia w ręcznik,
 • umiejętności samodzielnego jedzenia/ posługiwania się łyżką / a także gryzienia/,
 • samodzielnego ubierania i rozbierania się dziecka/ przynajmniej podejmowania prób/.

Jak przygotować dziecko do pobytu w przedszkolu?

Sposoby przygotowania dziecka- im więcej ich wykorzystasz tym lepiej:

 • zapoznanie z przedszkolem- oglądanie sal, ogrodu przedszkolnego, zabawek, krótki kontakt z przyszłym nauczycielem i dziećmi, omówienie planu dnia i przedszkolnych zwyczajów;
 • rozmowy o przedszkolu ze znajomym dzieckiem, które lubi chodzić do przedszkola;
 • czytanie opowiadań, których bohaterowie chodzą do przedszkola;
 • opowieści rodziców jak to było, gdy oni chodzili do przedszkola;
 • uświadomienie dziecku zalet przedszkola- wielu nowych kolegów do zabawy, dużo zabawek i zabaw, które zna nauczycielka, poznanie nowych piosenek i wierszyków;
 • wspólne z dzieckiem kupowanie kapci i worka, potrzebnych przyszłemu przedszkolaków;
 • ćwiczenie z dzieckiem czynności samoobsługowej – ubierania się, jedzenia, samodzielności podczas czynności higienicznych;
 • uczestniczenie w zebraniu rodziców dzieci nowo przyjętych do przedszkola, nawiązanie kontaktów z rodzicami dzieci podczas dni adaptacyjnych.

Dziecko powinno być przygotowywane stopniowo do roli przedszkolaka, nie róbmy wszystkiego na raz. Rozciągnijmy ten proces w czasie, aby mogło oswoić się z myślą o tym, że pójdzie do przedszkola. Rodzic nie może przebyć drogi rozwojowej za dziecko. Ono samo musi pokonywać kolejne etapy, a dorosły tylko je wspierać i wspomagać.

O czym Rodzice powinni pamiętać aby ich działania były skuteczne i stymulujące

 • Cieszyć się i wykazywać zadowolenie z każdego przejawu samodzielności dziecka:
  • nie możemy ciągle poprawiać, strofować, że jest nie tak,
  • nadmiernie koordynować dziecięce czynności, gdyż grozi to wyuczeniem bezradności.
 • Zachować cierpliwość:
  • trzeba pochwalić dziecko za wysiłek,
  • zachęcać do wykonywania czynności, aż się uda dziecku ją wykonać.
 • Być systematycznym i konsekwentnym:
  • pomoże to między innymi w przekształceniu czynności samoobsługowych w nawyki,
  • dorosły powinien ciągle pilnować, przypominać i chwalić, gdy dziecko samo zechce zadbać o siebie.
 • Nie przeciągać pożegnania w szatni;
  • pomóż dziecku rozebrać się, pocałuj je i wyjdź.
 • Nie straszyć dziecka przedszkolem.
 • Nie zabierać dziecka do domu, kiedy płacze przy rozstaniu, jeśli zrobisz to choć jeden raz, będzie wiedziało, że łzami można wszystko wymusić.
 • Jeśli dziecko przy pożegnaniu płacze, postaraj się, żeby przez kilka dni odprowadzał je do przedszkola tata, rozstania z ojcem są mniej bolesne.
 • Nie wymuszać na dziecku, żeby zaraz po przyjściu do domu opowiadało co wydarzyło się w przedszkolu, to powoduje niepotrzebny stres.
 • Pamiętaj – żegnaj i witaj swoje dziecko zawsze uśmiechem.

ŻYCZYMY DZIECIOM, PAŃSTWU I SOBIE OWOCNEJ WSPÓŁPRACY.

Ogłoszenia

Bezpieczne wakacje

27 maja 2022

27 maja do naszych przedszkolaków przyszły panie ze Straży Miejskiej. Panie strażniczki opowiedziały dzieciom o zasadach bezpieczeństwa podczas wakacji. To bardzo ważne, aby wszystkie przedszkolaki wiedziały jak zachowywać się na plaży, podczas zabaw w wodzie, spacerów w górach a także podczas igraszek na placu zabaw lub w parku wodnym. Każde dziecko dobrze wie, że nie […]

Starszaki składają życzenia swoim Mamusiom

„Mama to taka osoba, która mnie urodziła”, „…opiekuje się mną”, „to taka przyjaciółka…”, „Życzę mojej mamie, żeby zawsze była zdrowa”. To tylko niektóre wypowiedzi naszych starszaków. 26 maja jest wyjątkowym dniem składania życzeń naszym mamom. Reporterka z Radia Eska odwiedziła nasze przedszkolaki, aby przeprowadzić z nimi wywiad. Z okazji Dnia Matki można było usłyszeć w […]

Niezwykły piknik u Chochlików

Dzieci z grupy II miały zaplanowany majowy piknik. Aura pogodowa była dla nas tego dnia nieprzychylna, ale nasza wspaniała wyobraźnia spowodowała, że nasz piknik był naprawdę udany. Zapraszamy do galerii.

Zobacz więcej

Nasze Grupy

Elfy

Elfy

Grupa I - dzieci 3 letnie
Panie: Dyrektor Jolanta Januszkiewicz, Aleksandra Wis

Grupa Elfy
Chochliki

Chochliki

Grupa II - dzieci 3-4 letnie
Panie: Maria Lipiec, Wioleta Flis

Grupa Chochliki
Świetliki

Świetliki

Grupa III - dzieci 4 i 5 letnie
Panie: Anna Wójcik, Klaudia Lesińska

Grupa Świetliki
Skrzaty

Skrzaty

Grupa IV - dzieci 5 letnie
Panie: Marta Szewczyk, Jolanta Szot

Grupa Skrzaty
Wodniki

Wodniki

Grupa V - dzieci 5 i 6 letnie
Pani: Krystyna Bochnacka, Anna Szafraniec

Grupa Wodniki