Jump to content

Program adaptacyjny “Szczęśliwy przedszkolak”

Program adaptacyjny “Szczęśliwy przedszkolak”

„Pobyt dziecka w przedszkolu ma niewątpliwie bardzo korzystny wpływ na jego rozwój. Dziecko przebywa w naturalnym i profesjonalnie przygotowanym środowisku, co sprzyja poznawaniu i rozumieniu otoczenia i świata, nabywaniu umiejętności przez działanie, rozwojowi emocjonalnemu. Badania potwierdziły, że większość dzieci osiąga odpowiednią dojrzałość aby uczęszczać do przedszkola już w wieku 3 lat. W domu rodzice, babcie czy opiekunowie chętnie wyręczają dzieci w wykonywaniu codziennych czynności. Robią to z miłości lub nie doceniania możliwości dziecka, , a także niecierpliwości, chęci uniknięcia bałaganu.
Pójście do przedszkola to pierwszy krok do samodzielności dziecka. 

W przedszkolu dziecko uczy się wszystkiego i ma motywację ponieważ inne dzieci już potrafią albo też się uczą przez co nabiera wiary w siebie i swoje możliwości. Uczy się też współdziałania w grupie, czego zwykle w domu nie można im zapewnić. Przedszkole spełnia także bardzo istotną funkcję osiągnięcia przez dziecko tzw. dojrzałości szkolnej polegającej minimum na próbach czytania i pisania, koncentracji w czasie prowadzonego zajęcia, poznania i stosowania obowiązujący w przedszkolu granic, odpowiedniego reagowania na polecenia, zakazy i nakazy, poznaje siłę motywacji i nagradzania, zrozumie istotę negatywnych zachowań i konsekwencji”

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

Program adaptacyjny „Szczęśliwy przedszkolak” został opracowany dla potrzeb dzieci nowoprzyjętych do przedszkola i będzie wprowadzany w miesiącach: czerwiec, sierpień, wrzesień.

Program adaptacyjny oparty na wiedzy o rozwoju dziecka, określa system wzajemnych oddziaływań pedagogicznych oraz organizacyjnych przedszkola i rodziny, w celu stworzenia dzieciom lepszego startu przedszkolnego. Adaptacja jest to proces uzyskiwania równowagi między potrzebami dziecka a otoczeniem. Wymaga ona dużego zaangażowania rodziców i personelu przedszkola. Stroną inicjującą powinno być przedszkole.

Bez działań adaptacyjnych główny cel wychowania przedszkolnego nie może być zrealizowany.

Oddziaływanie przedszkola musi być skierowane na rodziców i na dziecko.

I. Cele ukierunkowane na rodziców wyznaczają następujące zadania:

 • zaplanowane działania przedadaptacyjne,
 • pozytywne nastawienie do przedszkola,
 • współpraca w realizacji programu adaptacyjnego.

 II. Cele ukierunkowane na dziecko wyznaczają następujące zadania : 

 • zapewnienie poczucia bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego,
 • uznanie praw dziecka do zaspokajania jego potrzeb,
 • ośmielanie dziecka do nowego otoczenia, do udziału w zabawach i zajęciach, bez ciągłego myślenia o powrocie do domu.

Głównym celem programu adaptacyjnego jest ułatwienie nowoprzyjętym do przedszkola dzieciom, startu przedszkolnego poprzez wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka w aspekcie społecznym zgodnie z jego możliwościami rozwojowymi.

Cele pośrednie:

 • ukazanie rodzicom potrzeb emocjonalnych dzieci
 • ułatwienie startu przedszkolnego dzieciom i ich rodzicom
 • obniżenie lęku dzieci przed rozstaniem z rodzicami
 • skrócenie czasu adaptacji dziecka do przedszkola
 • nawiązanie relacji z rodzicami
 • integracja ze środowiskiem przedszkolnym

Zadania przedszkola podczas realizacji programu adaptacji:

 • nawiązanie współpracy z rodziną w celu włączenia jej w przygotowanie dziecka do roli przedszkolaka;
 • ułatwienie dzieciom i rodzicom przekroczenia progu dom-przedszkole;
 • zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju w atmosferze akceptacji
 • i bezpieczeństwa;
 • uczenie sposobów radzenia sobie z własnymi emocjami, właściwego reagowania na przejawy emocji innych oraz kontrolowanie własnych zachowań; pomoc w budowaniu własnego “Ja” i zaspakajaniu poczucia bezpieczeństwa;
 • uczenie dzieci nawiązywania bliskiego i serdecznego kontaktu z innymi;
 • wdrażanie do samodzielności dziecka w czynnościach samoobsługowych;
 • uświadomienie rodzicom potrzeb emocjonalnych dzieci;
 • wzmacnianie dorosłych w roli rodziców;
 • integracja rodziców między sobą.

Po realizacji programu adaptacyjnego dziecko:

 • spokojnie rozstaje się z rodzicami w szatni,
 • uczestniczy w życiu grupy i tylko sporadycznie wspomina o rodzicach i o domu,
 • ma koleżanki i kolegów, z którymi lubi się bawić,
 • ma zaufanie do nauczycieli i pracowników przedszkola,
 • wie, że może zwracać się do wszystkich o pomoc,
 • wie, że może współdecydować o tym co będzie robić, w co się bawić,
 • zna podstawowe zasady współżycia w grupie,
 • rozumie, że pobyt w przedszkolu jest czasowy i zawsze kończy się powrotem do domu pod opiekę rodziców,
 • intuicyjnie wie jak przebiega rozkład dnia w przedszkolu, co po czym następuje /np. posiłek, zabawy, posiłek, leżakowanie, posiłek, zabawy, powrót do domu/,
 • wie, że jest ważne, każdy się z nim liczy,
 • wie, że musi zachowywać się tak, by było bezpieczne i inni w jego otoczeniu byli bezpieczni,
 • zna zasadę zakazu samodzielnego oddalania się od grupy.

 Formy, metody, materiały służące realizacji programu adaptacyjnego.

Rodzice dzieci nowoprzyjętych otrzymują od przedszkola zaproszenie na pierwsze spotkanie organizacyjne, które odbywa się w czerwcu po okresie rekrutacyjnym. Na pierwszym spotkaniu rodzice dowiadują się co można zrobić, by ich pociechy jak najłagodniej przeżyły stres rozstania i lekko zniosły proces adaptacyjny. Każdy z rodziców otrzymuje kartę informacyjną “Pierwsze kroki w przedszkolu” . W celu lepszego i szybszego poznania dziecka, jego upodobań i potrzeb oraz oczekiwań rodziców wobec naszej placówki, wśród rodziców rozprowadzane zostają “Ankiety informacyjne o dziecku”.
Podczas pierwszego spotkani rodzice zainteresowani programem adaptacyjnym wpisują się na listę osób chętnych do uczęszczania “w dniach adaptacyjnych”.

Program spotkania

W spotkaniach uczestniczą rodzice dzieci nowoprzyjętych, dyrektor, nauczyciele którzy będą pracować z tymi dziećmi.

 1. Poznajemy się:
  • zabawy integracyjne, zapoznanie ze zwyczajami przedszkola, przygotowaniem kadry, jej doświadczeniem i osiągnięciami w pracy z dziećmi;
 2. Poznajemy placówkę:
  • zwiedzamy przedszkole,
  • włączamy rodziców do realizacji programu adaptacyjnego.
 3. Prelekcja:
  • adaptacja dziecka trzyletniego do przedszkola,
  • trudności w przystosowaniu się.
 4. Każdy dzień w przedszkolu może być ciekawy:
  • zapoznajemy rodziców z umiejętnościami jakimi powinien wykazać się przedszkolak, z rozkładem dnia i organizacją pracy przedszkola;
 5. Organizacja pracy naszego przedszkola:
  • zapoznajemy rodzicom ze sposobem przepływu informacji w naszym przedszkolu,
  • regulaminami i uwarunkowaniami prawnymi działalności przedszkola-Statut,
  • programem wychowania przedszkolnego;
  • ulotka informacyjna o przedszkolu, podanie adresu strony internetowej placówki,
  • oferta edukacyjna,
  • ulotki informacyjne,
 6. Podsumowujemy spotkanie:
  • ankieta informacyjna o dziecku;
  • ankieta oczekiwania rodziców dotycząca kontaktów z nauczycielem
  • omówienie “dni adaptacyjnych” w przedszkolu – zaproszenie do udziału w spotkaniach.

Dni adaptacyjne;

 • spotkania odbywają się przez dwa dni po dwie godziny w ostatnim tygodniu czerwca,
 • zajęcia odbywają się w sali i na terenie ogrodu przedszkolnego.
 • W miesiącu sierpniu zapraszamy dzieci z rodzicami do ogrodu przedszkolnego.
 • W miesiącu wrześniu powtarzamy cykl czerwcowych spotkań adaptacyjnych z dziećmi.

Spotkanie I – poznajemy się :

Nauczycielka przygotowuje wizytówki dla dzieci i ich rodziców, wręcza je przychodzącym do sali. W drzwiach sali zajęć nauczycielka, wita się zarówno z rodzicami jak i z dzieckiem. Zaprasza do sali i proponuje zabawę swobodną (przewiduję ok. 10 minut zabawy dowolnej na czas schodzenia się dzieci). Następnie nauczycielka rozpoczyna przygotowane przez siebie zabawy integracyjne dzieci i rodziców. Przy dobrej organizacji i dynamice spotkanie powinno przebiegać sprawnie i nie powinno być zbyt rozciągnięte w czasie. Należy pamiętać, by na początku i na końcu spotkania nie zabrakło zabaw utrwalających imiona dzieci.

Spotkanie II – śpiewamy i tańczymy:

Przy okazji tego spotkania zapraszamy dzieci do zapoznania się z łazienką – pokazujemy gdzie umyć ręce, gdzie są toalety. Zachęcamy do samoobsługi. Następnie udajemy się do sali, gdzie odbywają się zajęcia z umuzykalnienia – na spotkanie zaprasza “Pani muzyka” (wszystkie zabawy prowadzi nauczycielka prowadząca zajęcia umuzykalniające przy akompaniamencie pianina).

Spotkanie III – bawimy się wspólnie na terenie ogrodu przedszkolnego- sierpień

 • najważniejsze w tym działaniu jest:
  • poznanie zasad bezpiecznego zachowania się i korzystania ze sprzętu ogrodowego,
  • nawiązanie bliższego kontaktu zarówno z dziećmi jak i ich rodzicami,
  • tworzenie atmosfery radości, przyjaźni, zaufania,
  • ogólne zrozumienie przez rodziców zarówno problemów, jak i planowych działań podejmowanych przez przedszkole.

Dziecko dojrzało do przedszkola gdy:

 • dobrze znosi nieobecność rodziców / zostaje pod opieką innych członków rodziny lub znajomych osób/;
 • z własnej inicjatywy oddala się od mamy, nie trzyma się jej kurczowo;
 • potrafi wykonywać proste czynności samoobsługowe w zakresie :
 • komunikowania potrzeb fizjologicznych,
 • umiejętności korzystania z papieru toaletowego,
 • umiejętności mycia rąk mydłem, wytarcia w ręcznik,
 • umiejętności samodzielnego jedzenia/ posługiwania się łyżką / a także gryzienia/,
 • samodzielnego ubierania i rozbierania się dziecka/ przynajmniej podejmowania prób/.

Jak przygotować dziecko do pobytu w przedszkolu?

Sposoby przygotowania dziecka- im więcej ich wykorzystasz tym lepiej:

 • zapoznanie z przedszkolem- oglądanie sal, ogrodu przedszkolnego, zabawek, krótki kontakt z przyszłym nauczycielem i dziećmi, omówienie planu dnia i przedszkolnych zwyczajów;
 • rozmowy o przedszkolu ze znajomym dzieckiem, które lubi chodzić do przedszkola;
 • czytanie opowiadań, których bohaterowie chodzą do przedszkola;
 • opowieści rodziców jak to było, gdy oni chodzili do przedszkola;
 • uświadomienie dziecku zalet przedszkola- wielu nowych kolegów do zabawy, dużo zabawek i zabaw, które zna nauczycielka, poznanie nowych piosenek i wierszyków;
 • wspólne z dzieckiem kupowanie kapci i worka, potrzebnych przyszłemu przedszkolaków;
 • ćwiczenie z dzieckiem czynności samoobsługowej – ubierania się, jedzenia, samodzielności podczas czynności higienicznych;
 • uczestniczenie w zebraniu rodziców dzieci nowo przyjętych do przedszkola, nawiązanie kontaktów z rodzicami dzieci podczas dni adaptacyjnych.

Dziecko powinno być przygotowywane stopniowo do roli przedszkolaka, nie róbmy wszystkiego na raz. Rozciągnijmy ten proces w czasie, aby mogło oswoić się z myślą o tym, że pójdzie do przedszkola. Rodzic nie może przebyć drogi rozwojowej za dziecko. Ono samo musi pokonywać kolejne etapy, a dorosły tylko je wspierać i wspomagać.

O czym Rodzice powinni pamiętać aby ich działania były skuteczne i stymulujące

 • Cieszyć się i wykazywać zadowolenie z każdego przejawu samodzielności dziecka:
  • nie możemy ciągle poprawiać, strofować, że jest nie tak,
  • nadmiernie koordynować dziecięce czynności, gdyż grozi to wyuczeniem bezradności.
 • Zachować cierpliwość:
  • trzeba pochwalić dziecko za wysiłek,
  • zachęcać do wykonywania czynności, aż się uda dziecku ją wykonać.
 • Być systematycznym i konsekwentnym:
  • pomoże to między innymi w przekształceniu czynności samoobsługowych w nawyki,
  • dorosły powinien ciągle pilnować, przypominać i chwalić, gdy dziecko samo zechce zadbać o siebie.
 • Nie przeciągać pożegnania w szatni;
  • pomóż dziecku rozebrać się, pocałuj je i wyjdź.
 • Nie straszyć dziecka przedszkolem.
 • Nie zabierać dziecka do domu, kiedy płacze przy rozstaniu, jeśli zrobisz to choć jeden raz, będzie wiedziało, że łzami można wszystko wymusić.
 • Jeśli dziecko przy pożegnaniu płacze, postaraj się, żeby przez kilka dni odprowadzał je do przedszkola tata, rozstania z ojcem są mniej bolesne.
 • Nie wymuszać na dziecku, żeby zaraz po przyjściu do domu opowiadało co wydarzyło się w przedszkolu, to powoduje niepotrzebny stres.
 • Pamiętaj – żegnaj i witaj swoje dziecko zawsze uśmiechem.

ŻYCZYMY DZIECIOM, PAŃSTWU I SOBIE OWOCNEJ WSPÓŁPRACY.

Ogłoszenia

SKRZATY ROBIĄ KOKTAJL OWOCOWY

16 listopada 2017

W ramach realizacji tematu o urządzeniach elektrycznych, dzieci z grupy IV przygotowały razem z Panią Natalią pyszny i zdrowy koktajl bananowy, przy czym poznały działanie blendera. Samodzielnie umyły i przygotowały banany a później przyglądały się jak blender rozdrabnia owoce na jednolitą masę. Skrzaty chętnie uczestniczyły w przygotowaniach , wiedziały, że na koniec czeka na wszystkie […]

OWOCOWE SZALEŃSTWO SAŁATKOWE

8 listopada z okazji Europejskiego Dnia Zdrowego Żywienia, dzieci z grupy II przygotowywały pyszną sałatkę owocową. Dzieci poznały bogaty repertuar różnych owoców. Klasyfikowały owoce na te, które rosną w Polsce tj. jabłko, śliwka, gruszka i na te, które są dla nas egzotyczne tj. melon, ananas, kiwi, granat czy pomarańcz. Własnoręcznie przygotowana, samodzielnie krojona sałatka smakowała […]

Chochliki i Świetliki w PLECIUDZE

  24 października dzieci z grupy II i III, wybrały się do Pleciugi na spektakl pt. ” Kiedy zakwitnie Margaretka”. To urocza opowieść dla najmłodszych dzieci o sile i znaczeniu przyjaźni. Poprzez piękną historię dzieci zostają wprowadzone w świat wartości. Uczucia takie jak miłość, przyjaźń zostają wystawione na wielką próbę wobec lenistwa czy chęci zdobycia […]

Zobacz więcej

Nasze Grupy

Elfy

Elfy

Grupa I - dzieci 3 letnie
Panie: Dyrektor Jolanta Januszkiewicz, Klaudia Lesińska

Grupa Elfy
Chochliki

Chochliki

Grupa II - dzieci 3 letnie
Pani: Jolanta Szot, Marta Szewczyk

Grupa Chochliki
Świetliki

Świetliki

Grupa III - dzieci 4 letnie
Panie: Maria Lipiec, Monika Furmaniak

Grupa Świetliki
Skrzaty

Skrzaty

Grupa IV - dzieci 4-5 letnie
Panie: Zofia Krzymuska, Anna Bińkowska

Grupa Skrzaty
Wodniki

Wodniki

Grupa V - dzieci 5-6 letnie
Panie: Anna Wójcik, Anna Szafraniec

Grupa Wodniki