Jump to content

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych rodzica i dziecka

31 sierpnia 2019

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych rodzica i dziecka zgodnej z RODO

 

Podstawa prawna:

 

Art. 29 i 32 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE… (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.).

  1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i dziecka przez administratora danych Przedszkole Publiczne nr 64 z siedzibą w Szczecinie, ul. Księcia Barnima III Wielkiego 26, w celu : przetwarzania danych osobowych zgromadzonych w formie tradycyjnej, w systemach informatycznych oraz danych teleadresowych.

 

art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO, tj. w celach promowania działalności placówki oraz osiągnięć i umiejętności dziecka, a także w celu zapewnienia udziału w zajęciach dodatkowych, korzystania z e-usług : ( dane teleadresowe, strona internetowa przedszkola, poczta elektroniczna),  żywienia dzieci, korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zawarcia umowy ubezpieczenia NNW;art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na placówce, w tym w związku z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych placówki w celu wykonania obowiązków prawnych nałożonych art. 13/14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz., 59) takich, jak prowadzenie ewidencji dzieci na potrzeby procesów nauczania, realizacja procesu nauczania, prowadzenie dziennika grupy,przeprowadzanie diagnozy umiejętności dzieci, prowadzenie zadań z zakresu opieki pielęgniarskiej, żywienie dzieci, prowadzenie zajęć dodatkowych, realizacja zadań z zakresu BHP;

art. 9 ust. 2 lit. h RODO w celu świadczenia opieki pielęgniarskiej i profilaktyki zdrowia dzieci, prowadzenia ewidencji dzieci na potrzeby procesów nauczania, realizacji procesu nauczania, realizacji zadań z zakresu BHP.

  1. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
  2. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

 

 ……………………………………………………                                                     …………………………………………………………

     Podpis rodziców                                                                                           podpis  osoby reprezentującej Administratora

 


Plik docx do pobrania: klauzula_zgody_rodzica

Plik pdf do pobrania: klauzula_zgody_rodzica

Nasze Grupy

Elfy

Elfy

Grupa I - dzieci 3 letnie
Panie: Dyrektor Jolanta Januszkiewicz, Aleksandra Wis

Grupa Elfy
Chochliki

Chochliki

Grupa II - dzieci 3-4 letnie
Panie: Maria Lipiec, Wioleta Flis

Grupa Chochliki
Świetliki

Świetliki

Grupa III - dzieci 4 i 5 letnie
Panie: Anna Wójcik, Klaudia Lesińska

Grupa Świetliki
Skrzaty

Skrzaty

Grupa IV - dzieci 5 letnie
Panie: Marta Szewczyk, Jolanta Szot

Grupa Skrzaty
Wodniki

Wodniki

Grupa V - dzieci 5 i 6 letnie
Pani: Krystyna Bochnacka, Anna Szafraniec

Grupa Wodniki